Извршни поступак

Постоји повреда права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције у ситуацији када не постоје гаранције да ће апелант као ималац извршног судског наслова моћи наплатити своја потраживања од Федерације.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1307/08 од 9. јула 2010. године, став 40, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 95/10, ратна штета

Уставни суд закључује да постоји повреда права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције у случају када је тиме што су редовни судови усвојили приговор у извршном поступку, зато што у приједлогу за извршење није наведен Зеничко-добојски кантон него правно лице које код њега има отворен трансакцијски рачун, учињено илузорним извршење судске одлуке које представља интегрални дио „суђења" у смислу члана 6 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1603/08 од 13. октобра 2010. године, став 35, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 24/11, Мјешовита средња школа „Хазим Шабановић" Високо;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-63/09 од 22. фебруара 2011. године, став 38, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 41/11

Имајући у виду чињеницу да Федерација није израчунала укупан збир дуговања по основу извршних судских одлука који би ажурирала све док за то постоји потреба, као и чињеницу да не постоји централна и транспарентна евиденција потраживања о којој је било ријечи у претходном дијелу образложења одлуке, произлази да апеланти као имаоци извршних судских наслова немају гаранције да ће моћи наплатити своја потраживања од Федерације у разумном року, због чега Уставни суд закључује да је у конкретном случају дошло до повреде права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције у односу на право на извршење правоснажне судске одлуке у разумном року, као и права на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1544/08 од 27. маја 2011. године, став 65, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 99/11, неизвршавање правоснажних судских одлука, правоснажно досуђена потраживања из радног односа, додијељена компензација

Имајући у виду чињеницу да Влада Зеничко-добојског кантона није израчунала укупан збир дуговања по основу извршних судских одлука, који би ажурирала све док за то постоји потреба, као и чињеницу да не постоји централна и транспарентна евиденција потраживања о којој је било ријечи у претходном дијелу образложења одлуке, произлази да апеланти као имаоци извршног судског наслова немају гаранције да ће у разумном року моћи наплатити своја потраживања од Зеничко-добојског кантона. Због тога, Уставни суд закључује да је у конкретном случају повријеђено право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције у односу на право на извршење правоснажне судске одлуке у разумном року, те право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-2110/08 од 12. октобра 2011. године, став 54, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 99/11, правоснажно досуђено потраживање из радног односа за период од 2005. до 2006. године, које се треба намирити из кантоналног нивоа власти, тј. из буџетских средстава Зеничко-добојског кантона