Члан 6 Европске конвенције – право на правично суђење

Члан 6
Право на правично суђење

1. Приликом утврђивања његових грађанских права и обавеза или кривичне оптужбе против њега, свако има право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним судом установљеним законом. Пресуда се изриче јавно, али се штампа и јавност могу да искључе из цијелог или дијела суђења у интересу морала, јавног реда или националне безбједности у демократском друштву, када то захтијевају интереси малољетника или заштита приватног живота странака, или у мјери која је, по мишљењу суда, строго потребна у посебним околностима када би јавност могла да нашкоди интересима правде.

2. Свако ко је оптужен за кривично дјело сматра се невиним све док се не докаже кривим у складу са законом.

3. Свако ко је оптужен за кривично дјело има сљедећа минимална права:

а) да без одлагања, подробно и на језику који разумије буде обавијештен о природи и разлозима оптужбе против њега;

б) да има довољно времена и могућности за припремање своје одбране;

ц) да се брани лично или посредством браниоца по сопственом избору или да, ако нема довољно средстава да плати правну помоћ, бесплатно добије браниоца када то захтијевају интереси правде;

д) да испитује свједоке против себе или да се они испитају, те да се обезбиједи присуство и испитивање свједока у његову корист под истим условима који важе за свједоке који свједоче против њега;

е) да добије бесплатну помоћ тумача ако не разумије или не говори језик који се употребљава на суду.

Садржај: Члан 6 Европске конвенције – право на правично суђење (генерално); Građanska prava i obaveze – utvrđivanje i spor; Кривична оптужба – утврђивање; Извршни поступак; Приступ суду; Правично суђење – контрадикторност поступка; Правично суђење – једнакост страна у поступку; Јавност поступка; Право на присуствовање суђењу; Право лица да се не инкриминише; Право на јавну расправу; Правично суђење – разуман рок; Одговорност државе за застоје у раду правосуђа; Правично суђење – независан суд; Правично суђење – непристрасан суд; Произвољност у утврђивању чињеница и примјени материјалног закона; Правично суђење – образложена пресуда; Правично суђење – законом установљен суд; Право на јавну расправу; Претпоставка невиности; Минимална права оптуженог (Обавјештење о природи и врсти оптужбе; Обавјештење на језику који разумије; Адекватно вријеме за припрему одбране; Адекватни услови за припрему одбране; Право да се брани сâм; Право да му се постави адвокат; Право на испитивање свједока оптужбе под истим условима; Право на присуство и саслушање свједока одбране под истим условима; Бесплатна помоћ тумача)