Допустивост

Садржај: Изузетна допустивост; Prima facie (очигледно) неоснована; Ненадлежност за одлучивање; Одустанак од апелације; Протек рока; Неовлашћено лице; Питање о којем је Уставни суд БиХ већ одлучивао; Злоупотреба права на подношење апелације; Измијењене правне околности; Апелација ratione materiae инкомпатибилна са Уставом БиХ (Поступци у којима се нису утврђивала „грађанска права и обавезеˮ у контексту члана 6 Европске конвенције; Извршни поступак; Понављање поступка; Одређивање привремене мјере/мјере обезбјеђења; Поврат у пријашње стање (restitutio in integrum); Поступак уписа у судски регистар; Покретање кривичног поступка против трећих лица; Није кривична оптужба; Не ужива заштиту коју пружају Устав БиХ и Европска конвенција; Поступак признавања стране судске одлуке; Развод брака); Апелација ratione personae инкомпатибилна с Уставом БиХ; Апелација ratione temporis инкомпатибилна с Уставом БиХ; Покренут истовјетан поступак пред Домом за људска права; Није допуњена/прецизирана апелација; Апелација преурањена; Неисцрпљивање правних лијекова; Привремене мјере – усвојене; Привремена мјера – одбијена; Захтјев за преиспитивање – усвојен