Грађанска права и обавезе – утврђивање и спор - I дио

Поступак регистрације одређених правних података не представља утврђивање грађанских права у смислу члана 6 став 1 Европске конвенције, нити се тиче права из члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука број У-20/01 од 4. маја 2001. године, став 28, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 25/01

Члан 6 став 1 Европске конвенције и члан II/3 Устава БиХ не могу се примијенити на спорове који се воде између административних органа и запослених на мјестима која подразумијевају учешће у извршавању овлашћења произашлих из јавног права.
• Одлука број У-38/00 од 22. јуна 2001. године, ст. 20 и 21, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 25/01, отпуштање војног лица из војске

Уколико се рјешење оставинског суда јасно базира на праву и чињеницама утврђеним у парничном поступку, а који се несумњиво може сматрати „спором" у смислу члана 6 став 1 Европске конвенције, онда се тај поступак мора сматрати цјелином и као такав бити предмет разматрања пред Уставним судом и уколико је и тај поступак обухваћен апеланткињином жалбом.
• Одлука број У-65/02 од 26. септембра 2003. године, став 28, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 43/03

Захтјев који је апеланткиња поднијела Општинском и Кантоналном суду у вези са станарским правом конституише грађанско право на које се примјењује члан 6 став 1 Европске конвенције.
• Одлука број У-32/02 од 24. октобра 2003. године, став 19, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 6/04, управни поступак, пренос станарског права на даваоца издржавања, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ

У вези с примјењивости члана 6 став 1 Европске конвенције у конкретном случају, Европски суд за људска права је прихватио надлежност у погледу рјешавања предмета који се тичу права на пензију, али само у случајевима у којима је пензија стечена претходним добровољним (контрибутивним) уплатама доприноса апеланата у пензијски фонд. Међутим, у конкретном предмету у питању је домаћи закон који предвиђа стицање права на пензију инвалида рата путем обавезних уплата доприноса у одговарајући фонд. У складу с наведеним, Уставни суд сматра да члан 6 Европске конвенције није примјењив у конкретном случају.
• Одлука о меритуму број У-79/03 од 28. новембра 2003. године, ст. 21 и 22, објављена у  „Службеном гласнику  Босне и  Херцеговине" број 6/04, управни поступак и управни спор за признавање статуса ратног војног инвалида

Уколико рјешавање управног спора пред Врховним судом може имати као посљедицу поништавање одлука донесених у управном поступку, онда се тај поступак мора сматрати цјелином и као такав бити предмет разматрања пред Уставним судом уколико је и тај поступак обухваћен апелантовом жалбом.
• Одлука о меритуму број У-63/02 од 21. јануара 2004. године, став 29, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 13/04, управни поступак, поврат посебне таксе за увезену робу, члан 6 Европске конвенције није примјењив

Апеланткињин положај изискује, у смислу обавеза и дужности судије, учествовање у вршењу судске власти чији је циљ заштита општих интереса државе. Из наведеног произлази да члан 6 став 1 Европске конвенције није примјењив у случају када се оспорава рјешење којим је апеланткињи престао радни однос због одласка у пензију.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-104/03 од 19. априла 2004. године, ст. 24 и 25, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/04

Поступак у вези с отказом уговора о закупу пословних просторија сматра се грађанским како у погледу домаћих закона тако и у смислу члана 6 став 1 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-71/02 од 28. априла 2004. године, став 27, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 34/04, ванпарнични поступак за издавање налога за отказ уговора о закупу спорног пословног простора

Уставни суд запажа да је циљ вођења управних спорова био утврђивање постојања или непостојања неке чињенице или права од којих могу зависити одлуке у управном поступку пред царинским органима. Међутим, Уставни суд сматра да, уколико рјешење управног спора пред Врховним судом може имати као посљедицу поништавање одлука донесених у управном поступку, онда се тај поступак мора сматрати цјелином и као такав бити предмет разматрања пред Уставним судом и уколико је тај поступак обухваћен апелантовом жалбом (види одлуку Уставног суда у предмету број У-65/02).
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-28/02 од 15. јуна 2004. године, ст. 27 и 28, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 38/04, управни поступак поврата новца наплаћеног на име посебне царинске таксе

Члан 6 став 1 Европске конвенције је примјењив у конкретном случају с обзиром на то да органи који су водили поступак ради утврђивања апелантове обавезе да плаћа прелевмане нису посветили неопходну пажњу важним питањима на која је указао апелант, па је као резултат таквог дјеловања тих органа настала финансијска обавеза за апеланта, која несумњиво утиче на његова имовинска, тј. „грађанска права и обавезе", у смислу члана 6 став 1 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-236/03 од 15. јуна 2004. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 38/04, Лијановићи

Уставни суд примјећује да се поступак пред редовним судовима у конкретном случају односио на накнаду штете у виду изгубљене зараде, те је члан 6 став 1 Европске конвенције примјењив у датом случају.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-203/02 од 30. јуна 2004. године, став 19, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 41/04

Поступак којим се одређује износ трошкова поступка мора се сагледавати као наставак парнице о главном питању и, у складу с тим, као дио „утврђивања грађанских права и обавеза".
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-189/02 од 30. јуна 2004. године, став 25, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/04;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-85/04 од 18. марта 2005. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 36/05, оспоравање одлуке о трошковима поступка

У извршном поступку се нису утврђивала грађанска права и обавезе, него у парничном поступку који је претходио, а у том поступку апелант није изнио релевантну чињеницу о постојању уговора о закупу. Стога, члан II/3е) Устава БиХ и члан 6 став 1 Европске конвенције нису примјењиви.
• Одлука о допустивости број АП-206/02 од 23. јула 2004. године, став 14

Спорови  у  погледу  накнаде,  у  складу  са  социјално-здравственом  схемом,  тичу  се „грађанских права".
• Одлука број У-66/03 од 21. јула 2004. године, став 24, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 41/04

Права физичких лица и њихови међусобни односи који произлазе из уговорног права, тј. уговорних односа, увијек су грађанска права.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-261/03 од 26. августа 2004. године, став 25, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 48/04

У складу с устаљеном праксом органа Европске конвенције, прекид радног односа из било којег разлога убраја се у грађанска права у смислу члана 6 став 1 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-221/02 од 26. августа 2004. године, став 27, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 48/04

Поступак у вези с наплатом дуга за комуналне услуге пресудан је за апелантову имовину и није значајан за одређивање карактера тог спора, односно то што се радило о плаћању дуга за услуге које тужилац пружа у оквиру јавних овлашћења предвиђених законом. Сходно томе, члан 6 став 1 Европске конвенције у конкретном случају је примјењив.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-116/02 од 29. септембра 2004. године, ст. 23 и 24, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 54/04, парнични поступак у вези с наплатом дуга за одвоз смећа

Први став члана 6 Европске конвенције је примјењив, осим поступака који имају карактер приватног права, и на поступке у којим се утврђују грађанска права и обавезе, поступке издавања грађевинских и других дозвола које се тичу непокретности, а имају директне посљедице на право својине на имовини и генерално поступке чији исход утиче на коришћење или уживање права на имовину (види пресуду Европског суда за људска права Fredin од 18. фебруара 1991. године, серија А, број 192).
• Одлука о допустивости и меритуму број У-128/03 од 21. септембра 2004. године, став 27, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 2/05, надзиђивање, поступци који се тичу издавања грађевинске дозволе, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ

Уставни суд сматра да стандарди права на правичан поступак вриједе и за поступак у којем се одлучује о истакнутом приговору имунитета, те коначну одлуку о том питању може испитивати Уставни суд.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-548/03 од 29. октобра 2004. године, став 36, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/06;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-322/04 од 19. новембра 2004. године, став 32, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 19/05

Сви захтјеви који се односе на запослење, изузимајући захтјеве државних службеника који извршавају своја овлашћења на основу релевантног закона и чија је дужност да штите опште интересе државе, потпадају под појам грађанских права и обавеза.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-107/03 од 19. новембра 2004. године, став 32, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 23/05

С обзиром на то да су оспореним рјешењем нижестепене пресуде преиначене, у поступку извршења тог рјешења апеланткиња има обавезу да врати новчани износ који је наплатио њен муж на име накнаде штете. Дакле, у том случају несумњиво се ради о апеланткињиним имовинским правима, па се предметни поступак односи на њена грађанска права, те је члан 6 став 1 Европске конвенције примјењив.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-300/04 од 30. новембра 2004. године, став 23, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 19/05

Право на слободне изборе није грађанско право, већ се оно убраја у субјективно политичко право које се односи на „право гласа" и „право да се буде биран на изборима за законодавне органе". Дакле, апелација није поднесена због повреде грађанског права у смислу Европске конвенције, већ је поднесена због повреде политичког права из члана 3 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, те, стога, Уставни суд закључује да члан 6 став 1 Европске конвенције није примјенљив у конкретном случају с обзиром на то да у поступку који је окончан оспореном одлуком Суда БиХ нису утврђивана апелантова „грађанска права и обавезе" из члана 6 став 1 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-35/03 од 28. јануара 2005. године, став 35, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 30/05

Спор о сметању посједа је грађанскоправне природе.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-434/04 од 18. јануара 2005. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/05, спор о сметању посједа, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-445/04 од 23. марта 2005. године, став 18, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 27/05, спор о сметању посједа, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Спор о исплати зарађених, а неисплаћених плата је грађанскоправне природе, па и када се као послодавац појављује јавна установа.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-752/04 од 18. јануара 2005. године, став 28, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 44/05, исплата „ратних" плата, различита примјена закона у сличним предметима, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Без обзира на чињеницу да су у предмету поврата одређене суме царинске дажбине наплаћене више у прва два степена одлучивали царински органи, спор је економске природе и у дјелокругу члана 6 став 1 Европске конвенције, јер се у конкретном случају ради о праву на имовину које је „грађанско право".
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-870/04 од 17. фебруара 2005. године, став 26, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 48/05, поступак поврата суме царинске дажбине наплаћене више, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Спор у вези с накнадом материјалне штете због повреде на раду је грађанскоправне природе.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-489/04 од 17. фебруара 2005. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/05, грађански поступак, накнада нематеријалне штете, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Поступак који се води због исплате дуга је грађанскоправне природе.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-473/04 од 18. марта 2005. године, став 28, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/05, поступак наплате дуга по основу уговора који се односио на штампање, паковање и дистрибуцију новца – бх. динара, закљученог с државом БиХ, утврђена повреда члана II/3е) Устава БиХ

Право на накнаду штете у траженом износу представља право приватног карактера и као такво грађанско право на које се примјењују стандарди правичног суђења.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-428/04 од 23. марта 2005. године, став 22, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 32/05, грађански поступак, накнада материјалне штете, произвољна примјена права, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Захтјеви који се односе на запослење, изузимајући захтјеве државних службеника који извршавају своја овлашћења на основу релевантног закона и чија је дужност да штите опште интересе државе потпадају под појам грађанских права и обавеза.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-398/04 од 23. марта 2005. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 32/05, поступак исплате накнаде плате, поступање Врховног суда у спору чија вриједност не прелази 15.000 КМ, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-452/04 од 12. априла 2005. године, став 23, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/05, радни спор, потраживање исплате накнаде плате за вријеме проведено на чекању посла, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Спор који се тиче утврђивања права на исплату плате је грађанскоправне природе.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-405/04 од 12. априла 2005. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/05, поступак исплате накнаде плате, поступање Врховног суда у спору чија вриједност не прелази 15.000 КМ, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ

Право на накнаду плате за вријеме проведено на тзв. чекању посла је грађанско право.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-452/04 од 12. априла 2005. године, став 24, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/05, радни спор, потраживање исплате накнаде плате за вријеме проведено „на чекању посла", нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Одлуке донесене у стечајном поступку, које се тичу имовине дужника, улазе у оквир члана 6 став 1 Европске конвенције будући да дужникова „одређена грађанска права и обавезе у смислу члана 6 став 1 могу бити привремено доведена у питање".
• Одлука о допустивости број АП-914/04 од 12. априла 2005. године, став 10, стечајни поступак

Апеланти побијају рјешења којима је прекинут парнични поступак и на тај начин привремено онемогућено утврђивање грађанских права и обавеза, те је исход таквог поступка одлучујући за утврђивање грађанских права апеланата. Дакле, у конкретном случају члан 6 став 1 Европске конвенције је примјењив.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-70/05 од 22. априла 2005. године, став 21, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 36/05, прекид поступка, измјена става усвојеног у Одлуци број АП-291/03

Унапређење у државној служби није „грађанско право или обавеза" у смислу члана 6 став 1 Европске конвенције, па, стога, не улази у дјелокруг члана 6 став 1 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости број АП-156/05 од 18. маја 2005. године, став 8, апелација ratione materiae инкомпатибилна с Уставом БиХ

Спор између органа јавне власти и запослених који раде на мјестима која укључују учествовање у извршавању овлашћења произашлих из јавног права не повлачи за собом примјену члана 6 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-633/04 од 27. маја 2005. године, став 23, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 73/05, дисциплински поступак против судије који се води пред ВСТС-ом, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Право на накнаду плате за вријеме проведено на боловању је грађанско право.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-397/04 од 15. јуна 2005. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 78/05, поступак исплате накнаде плате, поступање Врховног суда у спору чија вриједност не прелази 15.000 КМ, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције

Поступак у којем апеланти побијају рјешења којима је прекинут парнични поступак је грађанскоправне природе.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-691/04 од 28. јуна 2005. године, став 22, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 27/06, накнада штете, парнични поступак о имовинскоправном захтјеву након правоснажно окончаног кривичног поступка обустављен јер је поднесен захтјев за понављање кривичног поступка, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ

Право на пензију је грађанско право.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-491/04 од 28. јуна 2005. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 67/05, управни спор, утврђивање права на инвалидски додатак, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Права која се односе на питања у вези с правом на коришћење стана, укључујући и питање стицања станарског права, односно имовинских права на неком стану, потпадају под појам грађанских права и обавеза.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-497/04 од 28. јуна 2005. године, став 28, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 27/06, грађански поступак, поништење купопродајног уговора, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Поступак којим се одређује износ трошкова поступка се мора сагледавати као наставак парнице о главном питању и, у складу с тим, као дио „утврђивања грађанских права и обавеза".
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-536/04 од 28. јуна 2005. године, став 18, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 67/05, исплата трошкова парничног поступка, нема повреде члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-792/04 од 18. јануара 2005. године, став 2, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 48/05, накнада трошкова одбране, дискриминација у вези с утврђивањем трошкова адвоката, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Спор који се односи на потраживање накнаде по уговору о закупу је грађанскоправне природе.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-561/04 од 13. јула 2005. године, став 24, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 80/05, грађански поступак, исплата закупнине, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Спорови између приватних лица који се тичу имовинских права спадају у грађанска права.
• Одлука о меритуму број АП-642/04 од 13. октобра 2005. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 17/06, грађански поступак, утврђивање права својине, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Члан 6 став 1 Европске конвенције је примјењив у ситуацији када се привременом мјером донесеном у поступку у којем се тек утврђују грађанска права и обавезе зауставља реализација права или обавеза правоснажно утврђених у другом поступку.
• Одлука о меритуму број АП-743/04 од 17. новембра 2005. године, став 43, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 17/06, грађански поступак, поврат у посјед стана, питање разумног рока за доношење мериторне одлуке којом ће се ријешити оправданост и законска основаност доношења привремене мјере, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине

Спор о утврђивању накнаде за експроприсане непокретности у којем суд у ванпарничном поступку треба да одреди висину накнаде у дијелу у којем корисник експропријације и ранији власник (апелант) нису постигли споразум је грађанскоправне природе.
• Одлука о меритуму број АП-836/04 од 17. новембра 2005. године, став 27, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 20/06, дужина трајања поступка утврђивања накнаде за експроприсане непокретности, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ

Утврђивање да ли су се испунили законски услови за отказ уговора о коришћењу стана на којем је било стечено станарско право до 30. априла 1991. године улази у оквир „грађанских права и обавеза".
• Одлука о меритуму број АП-645/04 од 2. децембра 2005. године, став 25, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 41/06, грађански поступак, стицање права на стан након што је носиоцу станарског права отказан уговор о коришћењу, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ

Појам „спора", у смислу значења члана 6 став 1 Европске конвенције, подразумијева „све поступке чији је резултат пресудан за приватна права и обавезе", чак и када се поступак тиче спора између појединца и јавне власти која дјелује у оквиру својих овлашћења, а односе се, као у конкретном случају, на приватна права и обавезе, карактер „законодавства које одређује како ће се проблем ријешити" и „овлашћења" која припадају предметном органу од малог је значаја (види Уставни суд, Одлука број АП-540/04 од 18. јануара 2005. године, став 20, и Европски суд за људска права, Ringeisen против Аустрије, пресуда од 28. јуна 1978. године, серија А, број 13, став 94).
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1831/05 од 16. јануара 2006. године, став 42, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 34/07, утврђивање правичне накнаде за експроприсано земљиште

Одлучивање о кретању и боравку странаца искључива је надлежност државних органа и оно се не може подвести под концепт „грађанских права и обавеза" заштићен чланом 6 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости број АП-244/05 од 9. фебруара 2006. године, став 7, апелација ratione materiae инкомпатибилна с Уставом БиХ

Спор који се односи на апеланткињин тужбени захтјев да се укине служност на њеним непокретностима је грађанскоправне природе.
• Одлука о меритуму број АП-1180/05 од 9. фебруара 2006. године, став 19, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 45/06, грађански поступак, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Према томе, Уставни суд закључује да апелант као носилац јавне функције у радиодифузној дјелатности у спору за заштиту права из радног односа ужива заштиту члана 6 став 1 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-356/04 од 9. маја 2006. године, ст. 32 и 38, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 68/06

Право из радног односа по основу инвентивног рада код послодавца, односно његовог права индустријске својине је грађанскоправне природе.
• Одлука о меритуму број АП-1232/05 од 9. маја 2006. године, став 32, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 87/06, грађански поступак, индустријска својина, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Извршење правоснажне и извршне пресуде је од одлучне важности за остваривање права апеланата које спада у грађанско право.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1177/05 од 13. јуна 2006. године, став 33, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 87/06, грађански поступак, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Спор у којем је утврђивана обавеза апеланата на накнаду средстава које је тужилац уложио у спорну кућу је грађанскоправне природе.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1193/05 од 27. јуна 2006. године, став 17, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 86/07, грађански поступак, нема повреде члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ

Признање права својине на непокретностима је предмет грађанскоправне природе.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1187/05 од 13. јуна 2006. године, став 25, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 87/06, грађански поступак, стицање права својине, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Поступак ради наплате новчаних потраживања од извршеника је одлучујући за остваривање апелантових грађанских права, па је члан 6 став 1 Европске конвенције примјењив.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1293/05 од 12. септембра 2006. године, став 25, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 7/07, извршни поступак, временско важење извршног закона, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ