Građanska prava i obaveze – utvrđivanje i spor

Postupak registracije određenih pravnih podataka ne predstavlja utvrđivanje građanskih prava u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije, niti se tiče prava iz člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka broj U 20/01 od 4. maja 2001. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 25/01

Član 6. stav 1. Evropske konvencije i član II/3. Ustava BiH se ne mogu primijeniti na sporove koji se vode između administrativnih organa i zaposlenih na mjestima koja podrazumijevaju učešće u izvršavanju ovlaštenja proizašlih iz javnog prava.
• Odluka broj U 38/00 od 22. juna 2001. godine, st. 20. i 21, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 25/01, otpuštanje vojnog lica iz vojske

Ukoliko se rješenje ostavinskog suda jasno bazira na pravu i činjenicama utvrđenim u parničnom postupku, a koji se nesumnjivo može smatrati „sporom" u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije, onda se taj postupak mora smatrati cjelinom i kao takav biti predmet razmatranja pred Ustavnim sudom i ukoliko je i taj postupak obuhvaćen apelanticinom žalbom.
• Odluka broj U 65/02 od 26. septembra 2003. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/03

Zahtjev koji je apelantica podnijela Općinskom i Kantonalnom sudu u vezi sa stanarskim pravom konstituira građansko pravo na koje se primjenjuje član 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka  broj  U  32/02  od  24.  oktobra  2003.  godine,  stav  19,  objavljena  u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 6/04, upravni postupak, prenos stanarskog prava na davaoca izdržavanja, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

U vezi sa primjenjivosti člana 6. stav 1. Evropske konvencije u konkretnom slučaju, Evropski sud za ljudska prava je prihvatio nadležnost u pogledu rješavanja predmeta koji se tiču prava na penziju, ali samo u slučajevima u kojima je penzija stečena prethodnim dobrovoljnim (kontributivnim) uplatama doprinosa apelanata u penzijski fond. Međutim, u konkretnom predmetu u pitanju je domaći zakon koji predviđa stjecanje prava na penziju invalida rata putem obaveznih uplata doprinosa u odgovarajući fond. U skladu sa navedenim, Ustavni sud smatra da član 6. Evropske konvencije nije primjenjiv u konkretnom slučaju.
• Odluka o meritumu broj U 79/03 od 28. novembra 2003. godine, st. 21. i 22, objavljena u  „Službenom glasniku  Bosne i  Hercegovine" broj 6/04, upravni postupak i upravni spor za priznavanje statusa ratnog vojnog invalida

Ukoliko rješavanje upravnog spora pred Vrhovnim sudom može imati kao posljedicu poništavanje odluka donesenih u upravnom postupku, onda se taj postupak mora smatrati cjelinom i kao takav biti predmet razmatranja pred Ustavnim sudom ukoliko je i taj postupak obuhvaćen apelantovom žalbom.
• Odluka o meritumu broj U 63/02 od 21. januara 2004. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 13/04, upravni postupak, povrat posebne takse za uvezenu robu, član 6. Evropske konvencije nije primjenjiv

Apelanticin položaj iziskuje, u smislu obaveza i dužnosti sudije, učestvovanje u vršenju sudske vlasti čiji je cilj zaštita općih interesa države. Iz navedenog proizlazi da član 6. stav 1. Evropske konvencije nije primjenjiv u slučaju kada se osporava rješenje kojim je apelantici prestao radni odnos zbog odlaska u penziju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 104/03 od 19. aprila 2004. godine, st. 24. i 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04

Postupak u vezi sa otkazom ugovora o zakupu poslovnih prostorija smatra se građanskim kako u pogledu domaćih zakona, tako i u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 71/02 od 28. aprila 2004. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, vanparnični postupak za izdavanje naloga za otkaz ugovora o zakupu spornog poslovnog prostora

Ustavni sud zapaža da je cilj vođenja upravnih sporova bilo utvrđivanje postojanja ili nepostojanja neke činjenice ili prava o kojima mogu zavisiti odluke u upravnom postupku pred carinskim organima. Međutim, Ustavni sud smatra da, ukoliko rješenje upravnog spora pred Vrhovnim sudom može imati kao posljedicu poništavanje odluka donesenih u upravnom postupku, onda se taj postupak mora smatrati cjelinom i kao takav biti predmet razmatranja pred Ustavnim sudom i ukoliko je taj postupak obuhvaćen apelantovom žalbom (vidi Odluku Ustavnog suda u predmetu broj U 65/02).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 28/02 od 15. juna 2004. godine, st. 27. i 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, upravni postupak povrata novca naplaćenog na ime posebne carinske takse

Član 6. stav 1. Evropske konvencije je primjenjiv u konkretnom slučaju s obzirom na to da organi koji su vodili postupak radi utvrđivanja apelantove obaveze da plaća prelevmane nisu posvetili neophodnu pažnju važnim pitanjima na koja je ukazao apelant, pa je kao rezultat takvog djelovanja tih organa nastala finansijska obaveza za apelanta, koja nesumnjivo utječe na njegova imovinska, tj. „građanska prava i obaveze", u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 236/03 od 15. juna 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, Lijanovići

Ustavni sud primjećuje da se postupak pred redovnim sudovima, u konkretnom slučaju, odnosio na naknadu štete u vidu izgubljene zarade, te je član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjiv u datom slučaju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 203/02 od 30. juna 2004. godine, stav 19, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04

Postupak kojim se određuje iznos troškova postupka se mora sagledavati kao nastavak parnice o glavnom pitanju i, u skladu s tim, kao dio „utvrđivanja građanskih prava i obaveza".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 189/02 od 30. juna 2004. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 85/04 od 18. marta 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 36/05, osporavanje odluke o troškovima postupka

U izvršnom postupku se nisu utvrđivala građanska prava i obaveze, nego u parničnom postupku koji je prethodio, a u tom postupku apelant nije iznio relevantnu činjenicu o postojanju ugovora o zakupu. Stoga, član II/3.e) Ustava BiH i član 6. stav 1. Evropske konvencije nisu primjenjivi.
• Odluka o dopustivosti broj AP 206/02 od 23. jula 2004. godine, stav 14.

Sporovi  u  pogledu  naknade,  u  skladu  sa  socijalno-zdravstvenom  shemom,  tiču  se „građanskih prava".
• Odluka broj U 66/03 od 21. jula 2004. godine, stav 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04

Prava fizičkih lica i njihovi međusobni odnosi koji proizlaze iz ugovornog prava, tj. ugovornih odnosa, uvijek su građanska prava.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 261/03 od 26. augusta 2004. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/04

U skladu sa ustaljenom praksom organa Evropske konvencije, prekid radnog odnosa iz bilo kojeg razloga ubraja se u građanska prava u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 221/02 od 26. augusta 2004. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/04

Postupak u vezi sa naplatom duga za komunalne usluge presudan je za apelantovu imovinu i nije značajan za određivanje karaktera tog spora, odnosno to što se radilo o plaćanju duga za usluge koje tužilac pruža u okviru javnih ovlaštenja predviđenih zakonom. Shodno tome, član 6. stav 1. Evropske konvencije u konkretnom slučaju je primjenjiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 116/02 od 29. septembra 2004. godine, st. 23. i 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 54/04, parnični postupak u vezi sa naplatom duga za odvoz smeća

Prvi stav člana 6. Evropske konvencije je primjenjiv, osim postupaka koji imaju karakter privatnog prava, i na postupke u kojim se utvrđuju građanska prava i obaveze, postupke izdavanja građevinskih  i  drugih dozvola koje se tiču nekretnina, a imaju direktne posljedice na pravo vlasništva na imovini i općenito postupke čiji ishod utječe na korištenje ili uživanje prava na imovinu (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava, Fredin od 18. februara 1991. godine, Serija A broj 192).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 128/03 od 21. septembra 2004. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 2/05, nadziđivanje, postupci koji se tiču izdavanja građevinske dozvole, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud smatra da standardi prava na pravičan postupak vrijede i za postupak u kojem se odlučuje o istaknutom prigovoru imuniteta, te konačnu odluku o tom pitanju može ispitivati Ustavni sud.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 548/03 od 29. oktobra 2004. godine, stav 36, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/06;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 322/04 od 19. novembra 2004. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/05

Svi zahtjevi koji se odnose na zaposlenje, izuzimajući zahtjeve državnih službenika koji izvršavaju svoja ovlaštenja na osnovu relevantnog zakona i čija je dužnost da štite opće interese države, potpadaju pod pojam građanskih prava i obaveza.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 107/03 od 19. novembra 2004. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 23/05

S obzirom na to da su osporenim rješenjem nižestepene presude preinačene, u postupku izvršenja tog rješenja apelantica ima obavezu da vrati novčani iznos koji je naplatio njen muž na ime naknade štete. Dakle, u ovom slučaju nesumnjivo se radi o apelanticinim imovinskim pravima, pa se predmetni postupak odnosi na njena građanska prava, te je član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 300/04 od 30. novembra 2004. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/05

Pravo na slobodne izbore nije građansko pravo, već se ono ubraja u subjektivno političko pravo koje se odnosi na „pravo glasa" i „pravo da se bude biran na izborima za zakonodavne organe". Dakle, apelacija nije podnesena zbog povrede građanskog prava u smislu Evropske konvencije, već je podnesena zbog povrede političkog prava iz člana 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, te, stoga, Ustavni sud zaključuje da član 6. stav 1. Evropske konvencije nije primjenljiv u konkretnom slučaju s obzirom na to da u postupku koji je okončan osporenom odlukom Suda BiH nisu utvrđivana apelantova „građanska prava i obaveze" iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 35/03 od 28. januara 2005. godine, stav 35, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/05

Spor o smetanju posjeda je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 434/04 od 18. januara 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, spor o smetanju posjeda, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 445/04 od 23. marta 2005. godine, stav 18, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/05, spor o smetanju posjeda, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Spor o isplati zarađenih, a neisplaćenih plaća je građanskopravne prirode, pa i kada se kao poslodavac pojavljuje javna ustanova.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 752/04 od 18. januara 2005. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 44/05, isplata „ratnih" plaća, različita primjena zakona u sličnim predmetima, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Bez obzira na činjenicu da su u predmetu povrata određene sume carinske dažbine naplaćene više u prva dva stepena odlučivali carinski organi, spor je ekonomske prirode i u djelokrugu člana 6. stav 1. Evropske konvencije, jer se u konkretnom slučaju radi o pravu na imovinu koje je „građansko pravo".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 870/04 od 17. februara 2005. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/05, postupak povrata sume carinske dažbine naplaćene više, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Spor u vezi sa naknadom materijalne štete zbog povrede na radu je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 489/04 od 17. februara 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, građanski postupak, naknada nematerijalne štete, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Postupak koji se vodi zbog isplate duga je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 473/04 od 18. marta 2005. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, postupak naplate duga po osnovu ugovora koji se odnosio na štampanje, pakiranje i distribuciju novca – bh. dinara, zaključenog sa državom BiH, utvrđena povreda člana II/3.e) Ustava BiH

Pravo na naknadu štete u traženom iznosu predstavlja pravo privatnog karaktera i kao takvo građansko pravo na koje se primjenjuju standardi pravičnog suđenja.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 428/04 od 23. marta 2005. godine, stav 22, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, građanski postupak, naknada materijalne štete, proizvoljna primjena prava, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Zahtjevi koji se odnose na zaposlenje, izuzimajući zahtjeve državnih službenika koji izvršavaju svoja ovlaštenja na osnovu relevantnog zakona i čija je dužnost da štite opće interese države, potpadaju pod pojam građanskih prava i obaveza.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 398/04 od 23. marta 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, postupak isplate naknade plaće, postupanje Vrhovnog suda u sporu čija vrijednost ne prelazi 15.000 KM, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 452/04 od 12. aprila 2005. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, radni spor, potraživanje isplate naknade plaće za vrijeme provedeno na čekanju posla, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Spor koji se tiče utvrđivanja prava na isplatu plaće je građanskopravne prirode.
Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 405/04 od 12. aprila 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, postupak isplate naknade plaće, postupanje Vrhovnog suda u sporu čija vrijednost ne prelazi 15.000 KM, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Pravo na naknadu plaće za vrijeme provedeno na tzv. čekanju posla je građansko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 452/04 od 12. aprila 2005. godine, stav 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, radni spor, potraživanje isplate naknade plaće za vrijeme provedeno „na čekanju posla", nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Odluke donesene u stečajnom postupku, koje se tiču imovine dužnika, ulaze u okvir člana 6. stav 1. Evropske konvencije budući da dužnikova „određena građanska prava i obaveze u smislu člana 6. stav 1. mogu biti privremeno dovedena u pitanje".
• Odluka o dopustivosti broj AP 914/04 od 12. aprila 2005. godine, stav 10, stečajni postupak

Apelanti pobijaju rješenja kojima je prekinut parnični postupak i na taj način privremeno onemogućeno utvrđivanje građanskih prava i obaveza, te je ishod takvog postupka odlučujući za utvrđivanje građanskih prava apelanata. Dakle, u konkretnom slučaju je član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenljiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 70/05 od 22. aprila 2005. godine, stav 21, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 36/05, prekid postupka, izmjena stava usvojenog u Odluci broj AP 291/03

Unapređenje u državnoj službi nije „građansko pravo ili obaveza" u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije, pa, stoga, ne ulazi u djelokrug člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti broj AP 156/05 od 18. maja 2005. godine, stav 8, apelacija ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom BiH

Spor između organa javne vlasti i zaposlenih koji rade na mjestima koja uključuju učestvovanje u izvršavanju ovlaštenja proizašlih iz javnog prava ne povlači za sobom primjenu člana 6. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 633/04 od 27. maja 2005. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 73/05, disciplinski postupak protiv sudije koji se vodi pred VSTV, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Pravo na naknadu plaće za vrijeme provedeno na bolovanju je građansko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 397/04 od 15. juna 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 78/05, postupak isplate naknade plaće, postupanje Vrhovnog suda u sporu čija vrijednost ne prelazi 15.000 KM, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije

Postupak u kojem apelanti pobijaju rješenja kojima je prekinut parnični postupak je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 691/04 od 28. juna 2005. godine, stav 22, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/06, naknada štete, parnični postupak po imovinskopravnom zahtjevu nakon pravosnažno okončanog krivičnog postupka obustavljen, jer je podnesen zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Pravo na penziju je građansko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 491/04 od 28. juna 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 67/05, upravni spor, utvrđivanje prava na invalidski dodatak, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Prava koja se odnose na pitanja u vezi sa pravom na korištenje stana, uključujući pitanje stjecanja stanarskog prava, odnosno imovinskih prava na nekom stanu, potpadaju pod pojam građanskih prava i obaveza.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 497/04 od 28. juna 2005. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/06, građanski postupak, poništenje kupoprodajnog ugovora, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Postupak kojim se određuje iznos troškova postupka se mora sagledavati kao nastavak parnice o glavnom pitanju i, u skladu s tim, kao dio „utvrđivanja građanskih prava i obaveza".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 536/04 od 28. juna 2005. godine, stav 18, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 67/05, isplata troškova parničnog postupka, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 792/04 od 18. januara 2005. godine, stav 2, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/05, naknada troškova odbrane, diskriminacija u vezi sa utvrđivanjem troškova advokata, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Spor koji se odnosi na potraživanje naknade po ugovoru o zakupu je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 561/04 od 13. jula 2005. godine, stav 24, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 80/05, građanski postupak, isplata zakupnine, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Sporovi između privatnih lica koji se tiču imovinskih prava spadaju u građanska prava.
• Odluka o meritumu broj AP 642/04 od 13. oktobra 2005. godine, stav 20, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06, građanski postupak, utvrđivanje prava vlasništva, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Član 6. stav 1. Evropske konvencije je primjenjiv u situaciji kada se privremenom mjerom donesenom u postupku u kome se tek utvrđuju građanska prava i obaveze zaustavlja realizacija prava ili obaveza pravosnažno utvrđenih u drugom postupku.
• Odluka o meritumu broj AP 743/04 od 17. novembra 2005. godine, stav 43, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06, građanski postupak, povrat u posjed stana, pitanje razumnog roka za donošenje meritorne odluke kojom će se riješiti opravdanost i zakonska osnovanost donošenja privremene mjere, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine

Spor o utvrđivanju naknade za eksproprirane nekretnine u kojem sud u vanparničnom postupku treba da odredi visinu naknade u dijelu u kojem korisnik eksproprijacije i raniji vlasnik (apelant) nisu postigli sporazum je građanskopravne prirode.
• Odluka o meritumu broj AP 836/04 od 17. novembra 2005. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06, dužina trajanja postupka utvrđivanja naknade za eksproprirane nekretnine, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Utvrđivanje da li su se ispunili zakonski uvjeti za otkaz ugovora o korištenju stana na kome je bilo stečeno stanarsko pravo do 30. aprila 1991. godine ulazi u okvir „građanskih prava i obaveza".
• Odluka o meritumu broj AP 645/04 od 2. decembra 2005. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/06, građanski postupak, stjecanje prava na stan nakon što je nosiocu stanarskog prava otkazan ugovor o korištenju, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Pojam „spora", u smislu značenja člana 6. stav 1. Evropske konvencije, podrazumijeva „sve postupke čiji je rezultat presudan za privatna prava i obaveze" čak i kada se postupak tiče spora između pojedinca i javne vlasti koja djeluje u okviru svojih ovlaštenja, a odnose se, kao u konkretnom slučaju, na privatna prava i obaveze, karakter „zakonodavstva koje određuje kako će se problem riješiti" i „ovlaštenja" koja pripadaju predmetnom organu od malog je značaja (vidi, Ustavni sud, Odluka broj AP 540/04 od 18. januara 2005. godine, stav 20, i Evropski sud za ljudska prava, Ringeisen protiv Austrije, presuda od 28. juna 1978. godine, Serija A broj 13, stav 94).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1831/05 od 16. januara 2006. godine, stav 42, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/07, utvrđivanje pravične naknade za eksproprirano zemljište

Odlučivanje o kretanju i boravku stranaca isključiva je nadležnost državnih organa i ono se ne može podvesti pod koncept „građanskih prava i obaveza" zaštićen članom 6. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti broj AP 244/05 od 9. februara 2006. godine, stav 7, apelacija ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom BiH

Spor koji se odnosi na apelanticin tužbeni zahtjev da se ukine služnost na njenim nekretninama je građanskopravne prirode.
• Odluka o meritumu broj AP 1180/05 od 9. februara 2006. godine, stav 19, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 45/06, građanski postupak, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Prema tome, Ustavni sud zaključuje da apelant, kao nosilac javne funkcije u radiodifuznoj djelatnosti, u sporu za zaštitu prava iz radnog odnosa uživa zaštitu člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 356/04 od 9. maja 2006. godine, st. 32. i 38, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 68/06

Pravo iz radnog odnosa po osnovu inventivnog rada kod poslodavca, odnosno njegovog prava industrijskog vlasništva je građanskopravne prirode.
• Odluka o meritumu broj AP 1232/05 od 9. maja 2006. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, građanski postupak, industrijsko vlasništvo, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Izvršenje pravomoćne i izvršne presude je od odlučne važnosti za ostvarivanje prava apelanata koje spada u građansko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1177/05 od 13. juna 2006. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, građanski postupak, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Spor u kojem je utvrđivana obaveza apelanata na naknadu sredstava koje je tužilac uložio u spornu kuću je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1193/05 od 27. juna 2006. godine, stav 17, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/07, građanski postupak, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Priznanje prava vlasništva na nekretninama je predmet građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1187/05 od 13. juna 2006. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, građanski postupak, stjecanje prava vlasništva, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Postupak radi naplate novčanih potraživanja od izvršenika je odlučujući za ostvarivanje apelantovih građanskih prava, pa je član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1293/05 od 12. septembra 2006. godine, stav 25, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 7/07, izvršni postupak, vremensko važenje izvršnog zakona, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Postupak kojim se određuje iznos troškova postupka se mora sagledavati kao sastavni dio postupka u cjelini i, u skladu s tim, kao dio „utvrđivanja građanskih prava i obaveza" (vidi, Evropski sud za ljudska prava, Robins protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 23. septembra 1997. godine, stav 25.f).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1365/05 od 29. septembra 2006. godine, stav 21, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 9/07, građanski postupak, troškovi postupka-advokatska tarifa, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Pravo stranca da ostane u određenoj zemlji ubraja se u djelokrug javnopravnih ovlaštenja određene države koji je isključen iz djelokruga člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
Praksa Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu izričito se zasniva na stavu da je odlučivanje o kretanju i boravku stranaca a, analogno tome, i odluka o protjerivanju stranca iz Bosne i Hercegovine isključiva nadležnost državnih organa, te da se ne može podvesti pod koncept „građanskih prava i obaveza" zaštićen članom 6. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1788/05 od 20. septembra 2006. godine, st. 33-35, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 9/07, protjerivanje stranca

Postupak koji se odnosi na utvrđivanje ništavosti ugovora je građanskopravne prirode, pa je član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjiv u ovom predmetu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1605/05 od 20. oktobra 2006. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 11/07

Sudski postupak radi utvrđivanja da je odluka o prestanku radnog odnosa nezakonita je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2144/05 od 20. oktobra 2006. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 12/07

Postupak koji se tiče prava na rad i isplate neisplaćenih plaća je građanskopravne prirode, pa i kada se kao poslodavac pojavljuje javna ustanova.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2405/05 od 16. januara 2007. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 70/07;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U 116/03 od 15. juna 2004. godine, stav 31, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04

Ishod akcesornog postupka po prijedlogu za delegaciju mjesne nadležnosti u kojem je odlučivano o procesnim pitanjima nije odlučujući za utvrđivanje apelantovih građanskih prava i obaveza.
• Odluka o dopustivosti broj AP 2950/06 od 6. marta 2007. godine;
• Odluka o dopustivosti broj AP 923/06 od 5. aprila 2007. godine, delegiranje mjesne nadležnosti, apelacija ratione materiae nedopustiva

U vezi sa pitanjem primjenjivosti člana 6. stav 1. Evropske konvencije na postupak naknade troškova postupka u izvršnom postupku i utvrđivanja apelantovih „građanskih prava i obaveza" u ovakvom postupku, Ustavni sud ukazuje na svoju i praksu Evropskog suda za ljudska prava prema kojoj se garancije člana 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjuju i na postupak koji se tiče određivanja iznosa troškova postupka, koji se mora sagledavati kao nastavak parnice o glavnom pitanju i, u skladu s tim, kao dio „utvrđivanja građanskih prava i obaveza" (vidi, mutatis mutandis, Odluku Ustavnog suda broj AP 85/04 od 18. marta 2005. godine i presudu Evropskog suda za ljudska prava, Robins protiv Ujedinjenog Kraljevstva od 23. septembra 1997. godine, stav 25.f). Dalje, prema praksi Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, izvršenje presude koju donese bilo koji sud mora biti posmatrano kao integralni dio „suđenja" u smislu člana 6. Evropske konvencije (vidi, inter alia, Odluku Ustavnog suda broj AP 2653/05 od 12. septembra 2006. godine i presudu Evropskog sud za ljudska prava, Golder protiv Ujedinjenog Kraljevstva od 7. maja 1974. godine, Serija A-18, str. 16-18, st. 34-36). S obzirom na iznesene principe, Ustavni sud zaključuje da je član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjiv na konkretan slučaj.
• Odluka o dopustivosti broj AP 1525/06 od 26. juna 2007. godine, stav 9;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 128/06 od 10. januara 2008. godine, stav 22, izvršni postupak, naknada troškova postupka

Ishod akcesornog postupka po zahtjevu za izuzeće izvršnog službenika, sudije i predsjednika suda u kom je odlučivano o procesnim pitanjima nije odlučujući za utvrđivanje apelantovih građanskih prava i obaveza.
• Odluka o dopustivosti broj AP 2138/07 od 13. septembra 2007. godine, stav 10, apelacija ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom

U slučaju obligacionopravne prirode, apelant ima zaštićeno „građansko pravo" samo u slučaju da zakon omogućava apelantu da bezuvjetno stekne određenu imovinu (opravdano očekivanje) putem sklopljenog pravnog posla.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2195/06 od 18. oktobra 2007. godine, stav 34, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 6/08, pravo na pravično suđenje, pravo na imovinu, proizvoljna primjena zakona, promet vrijednosnih papira, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud podsjeća na to da je u pojedinim predmetima, neovisno o tome što se radi o licima koja su praktično imala status javnih službenika, razmatrao navode apelanata o kršenju prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, te predmete takvih lica tretirao kao i ostale sporove iz radnih odnosa, te ih, zavisno od činjenice svakog konkretnog predmeta, rješavao kroz dopustivost ili meritum. U vezi s tim, Ustavni sud konstatira da je i Evropski sud u predmetu Vilho Eskelinen i dr. protiv Finske (presuda od 19. aprila 2007. godine, broj aplikacije 63235/00, st. od 42. do 62) preispitao svoju dosadašnju praksu, te zaključio da je za isključivanje državnih službenika iz zaštite predviđene članom 6. stav 1. Evropske konvencije nužno kumulativno ispunjenje dvaju uvjeta. „Prvo, država, u domaćem pravu, mora izričito isključiti pristup sudu za određenu poziciju ili kategoriju osoblja. Drugo, isključivanje mora biti opravdano i utemeljeno na objektivnim razlozima interesa države", te da „ništa ne opravdava isključivanje običnih radnih sporova iz jamstava na osnovu člana 6. – onih koji se odnose na plaću, nadoknadu drugih prava tog tipa – na osnovu zasebne naravi odnosa između određenih državnih službenika i države. Ustvari, postoji presumpcija da se član 6. primjenjuje". S obzirom na navedeno, budući da u konkretnom slučaju niti jednim propisom Bosne i Hercegovine nije regulirano da apelant kao državni službenik nema pravo na pristup sudu, te imajući u vidu pobijane presude redovnih sudova, nesporno je da je apelant prema domaćem pravu imao pristup sudu, pa je, prema tome, član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjiv na apelantov slučaj.
• Odluka o dopustivosti broj AP 2231/06 od 23. novembra 2007. godine, st. 10-13; primjena člana 6. Evropske konvencije kada je riječ o državnim službenicima, izmjena prakse Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Pellegrin protiv Francuske

Član 6. EK je primjenjiv u situaciji kada se apelant poziva na pravo u pogledu iznosa koji se može izračunati u skladu sa validnom pravnom mjerom kao što su odredbe člana 48. stav 3. Zakona o advokaturi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 37/02), kada javna vlast nije koristila diskreciono pravo u njegovu ili njenu korist, a kada je apelant učinio sve što je bilo potrebno da bi stekao pravo da primi taj iznos.
• Odluka o dopustivosti broj AP 1918/06 od 25. januara 2008. godine, stav 9, primjena Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata

U predmetnom slučaju apelant navodi da, u skladu sa zakonom, ima pravo da traži povrat naplaćene akcize, što se ima smatrati imovinom. Nesporno je da je pravo na imovinu „građansko pravo". Također je jasno da je spor koji se javio između apelanta i državnih organa spor o apelantovom pravu na imovinu. Stoga, bez obzira na činjenicu da su o ovom pitanju u prva dva stepena odlučili porezni organi, spor je ekonomske prirode i pripada djelokrugu člana 6. stav 1. Evropske konvencije koji je primjenjiv u konkretnom predmetu (vidi, Ustavni sud, Odluka broj AP 28/02 od 15. juna 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku BiH" broj 34/04 od 18. augusta 2004. godine).
• Odluka o dopustivosti broj AP 1284/06 od 11. marta 2008. godine, stav 8, plaćanje akciza, apelacija očigledno (prima facie) neosnovana

Ustavni sud konstatira da je predmetni vanparnični postupak pokrenut po apelantovom prijedlogu o prijemu novčane naknade – novca u sudski depozit u korist Brčko distrikta BiH, a da je Osnovni sud, na osnovu odredaba čl. 193. do 200. Zakona o vanparničnom postupku, koje su po svojoj prirodi odredbe procesnog karaktera i reguliraju situacije u kojima je nadležni sud dužan primiti u sudski depozit novac i hartije od vrijednosti, uz primjenu materijalnopravnog propisa, jer se radi o tačno određenom odnosu obligacionopravnog karaktera, i to Zakona o obligacionim odnosima, kojim su regulirani uvjeti predaje u sudski depozit, apelantov prijedlog odbio. Ustavni sud konstatira da se u konkretnom vanparničnom postupku nije raspravljalo o građanskim pravima i obavezama s obzirom na to da su ona određena ranije zaključenim ugovorom, već je u navedenom postupku odlučeno da li su ispunjeni ili ne uvjeti za predaju novca u sudski depozit.
• Odluka o dopustivosti broj AP 3296/07 od 17. aprila 2008. godine, stav 8.

Stavljanje pod nadzor i smještanje u Imigracioni centar stranaca u okviru postupka o pravu na boravak o kojem još nije odlučeno, ili zbog nacionalne sigurnosti, ubraja se u domen javnog prava svake zemlje. Iz toga proizlazi da član 6. stav 1. Evropske konvencije nije primjenljiv u konkretnom slučaju.
• Odluka o dopustivosti broj AP 3307/08 od 28. marta 2009. godine, stav 35, apelacija je u odnosu na pravo na pravično suđenje ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom BiH

Imajući u vidu prirodu spora u ovom predmetu i stav Evropskog suda da je 1. stav člana 6. Evropske konvencije primjenjiv u vanparničnom postupku uređenja međa, budući da je to pitanje blisko povezano sa opsegom vlasništva i da je odlučno za djelotvorno vršenje prava podnosioca zahtjeva, tj. za slobodu uživanja njegovog vlasništva (vidi, Evropski sud, Debelić protiv Hrvatske, presuda od 12. oktobra 2006. godine, aplikacija broj 9235/04), Ustavni sud zaključuje da je primjenjiv član 6. stav 1. Evropske konvencije na konkretan slučaj.
• Odluka o dopustivosti broj AP 655/07 od 10. juna 2009. godine, stav 9, primjena člana 6. EK na vanparnični postupak uređenja međa

Ustavni sud zapaža da se u konkretnom slučaju radi o situaciji u kojoj je predmetni sudski postupak pokrenuo I. H., apelanticin umrli muž, te u kojem se odlučivalo o osnovanosti njegovog tužbenog zahtjeva za rješavanje pitanja isplate dospjelih, a neisplaćenih invalidnina. Međutim, Ustavni sud naglašava da, iako se u predmetnom sudskom postupku nije odlučivalo o apelanticinom tužbenom zahtjevu, ipak je ishod predmetnog postupka odlučujući za apelanticina prava i obaveze, pa apelantica ima pravni interes, odnosno aktivnu legitimaciju da podnese apelaciju u svoje ime u pogledu predmetnog sudskog postupka i zaštite prava koja joj pripadaju prema Ustavu Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti broj AP 1648/08 od 24. juna 2009. godine, stav 6.

U konkretnom slučaju Ustavni sud zapaža da se u vanparničnom postupku pojavio „spor" koji se tiče načina podjele imovine, a odnosi se na pitanje da li je moguća fizička dioba, ili je jedina opcija prodaja nekretnine. Ustavni sud smatra da odluka o ovom „sporu" može imati odlučujući utjecaj na neka druga apelantova građanska prava (npr., pravo na dom), te da je, stoga, član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 264/07 od 3. jula 2009. godine, stav 31, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 82/09, vanparnični postupak radi diobe nekretnine je postupak u kojem se utvrđuju građanska prava i obaveze

U predmetnom ostavinskom postupku bili su određivani tačni vlasnički dijelovi apelanata na imovini ostaviteljice. U konkretnom slučaju ishod takvog postupka, u kojem se apelantima kao nasljednicima određuju tačni vlasnički dijelovi na nekretninama ostaviteljice, prema mišljenju Ustavnog suda, jeste „odlučujući za građanska prava i obaveze" apelanata, a takvi postupci su zaštićeni članom 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 512/07 od 3. jula 2009. godine, stav 23, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 82/09, ostavinski postupak

Postupak izvršenja u konkretnom slučaju u odnosu na apelante pokreće nova pitanja u vezi sa primjenom odredaba ZIP-a s obzirom na to da je izvršenje provedeno na nekretninama koje nisu bile predmet izvršenja a u kojim su živjeli apelanti do uvođenja tražioca izvršenja u posjed. Navedeno ukazuje na to da se u konkretnom slučaju radi o postupku u kojem se utvrđuju građanska prava i obaveze u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije, zbog čega je član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2621/07 od 2. decembra 2009. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 23/10, izvršni postupak, apelant je izvršenik u postupku, apelacija ratione materiae dopustiva, utvrđena povreda člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Pravo na zaštitu vitalnog interesa iz Ustava Republike Srpske je pravo političke prirode koje se ne ubraja u opseg „građanskih prava i obaveza" budući da je taj termin shvaćen u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti broj AP 2821/09 od 26. marta 2010. godine, st. 14. i 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 51/10

Ustavni sud zapaža da se u predmetnom postupku, koji je okončan Presudom Vrhovnog suda broj Uvl-90/05 od 12. decembra 2007. godine, nije odlučivalo o apelanticinim građanskim pravima, već o osnovanosti žalbenih i tužbenih navoda apelanticinog oca Ranka Kneževića. Međutim, Ustavni sud, također, zapaža da je apelantici, kao djetetu umrlog korisnika lične penzije Ranka Kneževića, privremenim rješenjem prvostepenog organa priznato pravo na porodičnu penziju počev od 5. jula 2006. godine u iznosu od 211,47 KM uz obrazloženje da će se konačno rješenje donijeti po okončanju postupka koji se vodi  pred redovnim sudom. Stoga, Ustavni sud smatra da  su  apelanticina prava dovedena u pitanje odlukama koje se osporavaju apelacijom s obzirom na to da apelantica svoje pravo na porodičnu penziju crpi iz prava koja su predmet raspravljanja u osporenim odlukama, odnosno da se apelantica može smatrati „indirektnom žrtvom" kršenja prava na koja se poziva u apelaciji.
• Odluka o dopustivosti broj AP 774/08 od 13. oktobra 2010. godine, stav 26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 24/11, retroaktivna uplata doprinosa

Ustavni sud je ustanovio da je u glavnom postupku, odnosno upravnom sporu, apelant tužbom tražio zaštitu svojih imovinskih prava putem zahtjeva da se utvrdi da je nezakonito rješenje Komisije od 9. marta 2010. godine a kojim se apelantu oduzima dozvola za upravljanje i zabranjuje raspolaganje imovinom Zatvorenog investicionog fonda. Pri tome Ustavni sud smatra da apelant upravlja fondom po osnovu ugovora od 22. aprila 2009. godine i ostvaruje upravljačku proviziju u mjesečnom iznosu od 100.000,00 KM, odnosno 1.200.000,00 KM godišnje. Iz navedenog proizlazi da je svrha apelantove tužbe u upravnom sporu zaštita apelantovih imovinskih interesa u koje se dira rješenjem Komisije od 9. marta 2010. godine. Cilj apelantovog zahtjeva za odgađanje izvršenja rješenja Komisije od 9. marta 2010. godine je, također, bio da se zaštiti apelantov imovinski interes koji bi došao u pitanje izvršenjem rješenja Komisije od 9. marta 2010. godine, čiju zakonitost apelant osporava u glavnom postupku. Stoga, proizlazi da je postupak za donošenje osporenog rješenja bio odlučujući za djelotvorno ostvarivanje apelantovih građanskih prava. Prema tome, Ustavni sud, uzimajući u obzir kriterije koje je uspostavio Evropski sud smatra da se na postupak donošenja osporenog rješenja primjenjuju garancije člana 6. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1676/10 od 27. novembra 2010. godine, stav 34, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 24/11, izmjena prakse prema kojoj su apelacije koje se odnose na privremene mjere odbacivane kao ratione materiae  nedopustive:  nova  praksa  podrazumijeva  da se standardi prava na pravično suđenje pod određenim uvjetima primjenjuju i na postupke u kojima se odlučuje o privremenim mjerama pred redovnim sudovima

Prije daljnje rasprave o predmetu u vezi sa pravom na pravično suđenje, Ustavni sud podsjeća na svoju najnoviju praksu u predmetu broj AP 3080/09 od 25. septembra 2010. godine („Službeni glasnik BiH" broj 48/11), koji se odnosio na razrješenje apelanta – sudije u postupku pred VSTV, a zatim je Sud BiH, povodom apelantove žalbe, donio odluku kojom se žalba odbija u kojoj je potencirano pitanje da li je član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjiv na apelantov slučaj s njegovog „građanskog" ili „krivičnog" aspekta. U citiranoj Odluci broj AP 3080/09 Ustavni sud je analizirao svoju dosadašnju i praksu Evropskog suda (Olujić protiv Hrvatske, presuda od 5. februara 2009. godine, broj zahtjeva 22330/05), te je zaključio da su član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. Evropske konvencije primjenjivi na apelantov slučaj sa aspekta garancije koju pruža „građanski" nivo prava na pravično suđenje. Isto se odnosi na konkretni predmet, te će Ustavni sud ispitati slučaj u svjetlu zaštite apelantovih „građanskih prava", koju pružaju član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 147/09 od 23. marta 2012. godine, stav 59, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 31/12;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 3080/09 od 25. septembra 2010. godine, st. 36-39, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/11, razrješenje sudije u postupku pred VSTV, nema povrede člana 6. EK

Ustavni sud, prvenstveno, ukazuje da se predmetni postupak odnosi na utvrđivanje osnovanosti krivične optužbe protiv drugoapelanta koji stoga u predmetnom postupku uživa garancije prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. Evropske konvencije. S druge strane, prvoapelant kao treće (pravno) lice kojem je u navedenom postupku oduzeta imovina na osnovu odredaba Zakona o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela, također, uživa garancije prava na pravično suđenje s građanskopravnog aspekta, pa će, s obzirom na navedeno, Ustavni sud u konkretnom slučaju ispitati da li je predmetni postupak bio pravičan na način na koji to zahtijevaju navedene odredbe. Što se tiče primjenjivosti člana 6. stav 1. Evropske konvencije u građanskom kontekstu u odnosu na prvoapelanta, Ustavni sud se poziva na svoju praksu izraženu u odlukama broj U 122/03 od 27. oktobra 2004. godine (objavljena u „Službenom glasniku BiH" broj 24/05) i broj AP 2062/11 od 17. jula 2014. godine (dostupne na web-stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba) u kojima je, u sličnim činjeničnim okolnostima, zaključeno da su sudovi odlučivali o apelantovom građanskom pravu u smislu da su ga lišili imovine u toku krivičnog postupka vođenog protiv drugih lica, odnosno da li je apelantima kao osobama od kojih je osporenim odlukama oduzeta imovinska korist, a koji su u postupku učestvovali isključivo kao svjedoci odbrane, pružena puna procesna zaštita prilikom oduzimanja imovine. Stoga, Ustavni sud, podržavajući vlastitu praksu, nema razloga da u konkretnom slučaju dovodi u pitanje primjenjivost člana 6. stav 1. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1551/14 od 6. decembra 2016. godine, stav 22, krivični postupak, oduzimanje imovine stečene krivičnim djelom, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Ustavni sud, prije svega, zapaža da su predmet osporavanja apelacijom odluke donesene u postupku koji se odnosio na poništenje sporne odluke o imenovanju direktora Komisije za pravnu pomoć u Brčko distriktu, dakle, radi se o odlukama donesenim u konkursnoj proceduri u kojoj su kao kandidati učestvovali i apelanti, pa se stoga radilo o postupku u kojem je odlučivano o građanskim pravima apelanata, tako da je član 6. stav 1. Evropske konvencije u konkretnom slučaju primjenjiv (vidi, Ustavni sud, Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 3528/13 od 15. septembra 2016. godine, stav 33, dostupna na web-stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1842/14 od 11. januara 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 12/17, konkursna procedura, nema povrede člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH