Законито хапшење по пресуди суда

Апелант није лишен слободе због тога што не може испунити уговорну обавезу, већ због извршења кривичног дјела које је као такво у вријеме извршења дјела било прописано законом, тако да нема повреде члана 5 Европске конвенције и члана 1 Протокола број 4 уз Европску конвенцију.
Одлука о допустивости и меритуму број АП-227/03 од 27. октобра 2004. године, став 26, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 15/05, кривична пресуда за кривично дјело преваре