Лишавање слободе

Европска конвенција намеће држави уговорници позитивну обавезу да темељито истражи наводе о намјерном лишавању слободе, чак и у предметима у којима се не може утврдити да се лишавање слободе може приписати органима власти (види Одлуку Дома број ЦХ/02/9851 и остали, М. Ћ. и други против Републике Српске, одлука о прихватљивости и меритуму од 4. децембра 2003. године, тачка 60, пресуда Европског суда за људска права Ilascu против Молдавије и Русије).
• Одлука о меритуму број АП-696/04 од 23. септембра 2005. године, став 53, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 86/05;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-2582/05 од 17. јануара 2005. године, став 58, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 38/07, лишавање слободе од припадника СФОР-а, утврђена повреда члана 5 Европске конвенције и члана II/3д) Устава БиХ

Обавеза да се заштити, нпр., право на слободу и безбједност личности, као и право да се не буде подвргнуто тортури и нељудском поступку је у вези с општим обавезама државе из члана 1 Европске конвенције да се обезбиједе сваком под њеном јурисдикцијом права и слободе дефинисане у Европској конвенцији. Због тога су надлежни домаћи органи били дужни да проведу истрагу о повреди апелантових права. При томе таква истрага не мора у сваком случају дати позитивне резултате. Европска конвенција не намеће обавезу држави да дође до одређеног резултата, него да проведе одговарајући поступак. Будући да је обавеза поступање, а не резултат, могуће је да органи испуне своје позитивне обавезе према Европској конвенцији чак и ако не дође до конкретног утврђивања чињеница и околности у којима је дошло до повреде права.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-2582/05 од 17. јануара 2005. године, став 59, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 38/07, лишавање слободе од припадника СФОР-а, утврђена повреда члана 5 Европске конвенције и члана II/3д) Устава БиХ;
• Одлука о меритуму број АП-696/04 од 23. септембра 2005. године, став 54, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 86/05

Повријеђено је право на слободу и безбједност личности из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 став 1 Европске конвенције у ситуацији када је лице задржано у притвору након правоснажности осуђујуће пресуде а за то задржавање није било основа у закону.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1426/05 од 9. новембра 2006. године, ст. 42 и 43, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 11/07;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-2539/06 од 29. априла 2009. године, став 41, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 50/09, притвор након правоснажности пресуде, утврђена повреда члана 5 Европске конвенције и члана II/3д) Устава БиХ