Уопштено

Уставни суд закључује да постоји кршење члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 став 1 Европске конвенције када је, иако се апелант налази у притвору према ранијем рјешењу за кривична дјела из другог поступка, апеланту одређен нови притвор, који почиње тећи даном истицања или укидања ранијег притвора, а то не прописују изричите законске одредбе, нити за наведено постоји јасна судска пракса.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1381/12 од 19. јула 2012. године, став 48, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 38/07, суспензивни притвор, утврђена повреда члана 5 Европске конвенције и члана II/3д) Устава БиХ

Уставни суд закључује да не постоји повреда члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 став 1 тачка ц) у вези са ст. 2 и 3 Европске конвенције у ситуацији када одлука о одређивању притвора садржи врло исцрпне и јасне разлоге како у погледу постојања општег услова за одређивање притвора из члана 132 став 1 ЗКПБиХ тако и у погледу постојања посебног услова прописаног у тачки б) исте одредбе, јер, према утврђењу суда, поред основа сумње, постојала је и оправдана бојазан да би апелант пуштањем на слободу утицао на свједоке и саоптужене, а околности конкретног случаја упућивале су на постојање важног и значајног општег интереса који претеже над принципом поштовања права на слободу појединца.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1560/14 од 25. јуна 2014. године, став 40, притвор, нема повреде члана 5 Европске конвенције ни члана II/3д) Устава БиХ

Уставни суд закључује да не постоји кршење права из члана 5 став 1 тачка ц) и ст. 3 и 4 Европске конвенције када су мјере забране напуштања боравишта и забрана путовања и предузимања одређених активности, у замјену за претходно одређену мјеру притвора, изречене у складу са законом као блаже мјере обезбјеђења присуства апеланата и вођења кривичног поступка, те кад је одлуке којима су апелантима изречене мјере забране преиспитао суд у оквиру обавезне двомјесечне контроле оправданости даљњег постојања предметних мјера забране.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-5432/14 од 15. априла 2015. године, став 44, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/15, мјере забране у контексту члана 5 Европске конвенције, нема повреде члана 5 Европске конвенције ни члана II/3д) Устава БиХ

Уставни суд закључује да не постоји кршење права из члана 5 Европске конвенције када је Суд БиХ одлучио да нису испуњени услови да се мјере забране које су изречене апеланту замијене мјером јемства јер је закључио да понуђено јемство не би отклонило ризик од апелантовог избјегавања да присуствује даљњем току поступка, заснивајући тај закључак на детаљним разлозима и образложењима.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-4597/14 од 14. маја 2015. године, став 37, кривични поступак, мјере забране, јемство, нема повреде члана 5 Европске конвенције ни члана II/3д) Устава БиХ

Уставни суд закључује да не постоји повреда члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 став 1 тачка ц) и члана 5 став 3 Европске конвенције када је апеланту као малољетном лицу одређена мјера притвора јер су у тренутку доношења рјешења о одређивању притвора били испуњени услови прописани законом за одређивање те мјере са чим у вези су у оспореним рјешењима дати детаљни разлози и образложења, те када је у околностима конкретног случаја закључено да не постоје услови за изрицање блаже мјере.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-2010/14 од 8. децембра 2015. године, став 48, малољетнички притвор, нема повреде члана 5 Европске конвенције ни члана II/3д) Устава БиХ

Уставни суд закључује да постоји кршење права на слободу и безбједност личности из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 Европске конвенције када апеланту нису пружени адекватно вријеме и услови за изјашњење о приједлогу и доказима Тужилаштва за одређивање притвора будући да су они достављени апелантовом браниоцу свега пола сата прије рочишта за одређивање притвора а притом је апелант осумњичен да је починио кривична дјела за која се могу изрећи казне затвора у трајању од најмање 10 година или казне дуготрајног затвора.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-4326/16 од 22. децембра 2016. године, став 44, повреда члана 5 Европске конвенције и члана II/3д) Устава БиХ

Дошло је до повреде члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 став 1 тачка ц) Европске конвенције у ситуацији када су апеланти задржани у притвору три дана од дана доношења рјешења редовног суда којим је одређено да се апеланти имају одмах пустити на слободу.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-3637/18 од 23. октобра 2018. године, ст. 70 и 71, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 83/18, повреда члана 5 Европске конвенције и члана II/3д) Устава БиХ