Судско преиспитивање законитости лишавања или хапшења

Постоји кршење права из члана 5 став 1е) и став 4 Европске конвенције када важећи закони прецизно не дефинишу могућност, услове, начин и поступак изрицања, продужења или престанка мјере обавезног лијечења и чувања у одговарајућој здравственој установи лицима која су кривично дјело учинила у стању неурачунљивости, нити приступ „суду" ради испитивања законитости притварања, што оставља простор за произвољну примјену закона.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-2271/05 од 21. децембра 2006. године, ст. 77–81, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 38/07;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-672/07 од 17. децембра 2009. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 20/10, кривични поступак, изрицање мјере безбједности лијечења и чувања у здравственој установи

Постоји кршење члана 5 став 4 Европске конвенције када суд, одлучујући о жалби против одлуке о притвору, није преиспитао одлуку којом је одређен притвор, већ је само формално провео жалбени поступак, потврдио првостепено рјешење без могућности разматрања околности за притвор с обзиром на облигаторан карактер притвора и на тај начин правни лијек који је апелант изјавио учинио илузорним.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-573/07 од 29. априла 2009. године, став 36, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 75/09, утврђена повреда члана 5 Европске конвенције и члана II/3д) Устава БиХ

Члан 5 став 4 Европске конвенције, који садржи право „покретања поступка пред судом”, не утврђује захтјев независности и непристраности тог суда (у језичком смислу, садржајно, већ тражи „суд“) и стога се разликује од члана 6 став 1 који се, између осталог, односи на „независан и непристрасан суд“. Међутим, Европски суд је у неколико пресуда закључио да је независност један од најважнијих конститутивних елемената појма „суд“ (види Neumeister против Аустрије, пресуда од 27. јуна 1968, серија А, број 8, § 24, и ДН против Швајцарске [ВВ] број 27154/95, став 42, ECHR 2001-III). Према мишљењу Европског суда, било би незамисливо да члан 5 став 4 Конвенције, који се, између осталог, односи на тако осјетљиво питање какво је лишавање слободе лица, не би требао подједнако предвиђати непристрасност тог суда као основни услов.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-599/21 од 9. јуна 2021. године, став 45, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ број 44/21, нема повреде члана 5 став 4 Европске конвенције ни члана II/3д) Устава БиХ у погледу апелантових навода о пристрасности судије који је у поступку судске контроле донио рјешење о продужењу притвора апеланту