Шта се сматра имовином

Споредни тужбени захтјев, као што је камата, представља имовину у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука број У-4/99 од 13. августа 1999. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 16/99, подносилац апелације – Федерално министарство одбране;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-147/02 од 26. августа 2004. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 48/04, примјена члана 3 Закона о утврђивању и остваривању потраживања насталих за вријеме ратног стања и непосредне ратне опасности

Законски оправдано очекивање на исплату зарађених плата представља имовину у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-384/03 од 21. јануара 2004. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 13/04, Дом здравља Бихаћ – плате

Појам „имовина" који се наводи у члану 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију не треба се тумачити на рестриктиван начин, него га треба схватити тако да укључује и стечена права појединца, као што су новчана потраживања и друге економске вриједности.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-19/03 од 17. марта 2004. године, став 23, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 15/04

Новчано потраживање на основу накнаде штете не сматра се имовином уколико нема правног основа за то потраживање.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-46/02 од 26. марта 2004. године, став 26, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 34/04, накнада штете, нема повреде члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију ни члана II/3к) Устава БиХ

Тражење накнаде плате за породиљско одсуство представља „оправдано очекивање”, односно заштићени посјед уколико се заснива на ваљаном правном основу у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-36/03 од 19. априла 2004. године, став 24, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 34/04, утврђена повреда члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију и члана II/3к) Устава БиХ

Пословни простор у вези с којим је апеланткиња закључила уговор о изградњи с извођачем радова сматра се њеном имовином, посебно имајући у виду неспорну чињеницу да је апеланткиња уплатила уговорену вриједност радова за његову изградњу.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-160/03 од 28. априла 2004. године, став 22, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 34/04, парнични поступак ради предаје у посјед пословног простора који је извођач радова у међувремену продао трећим лицима, а за који је апеланткиња исплатила купопродајну цијену

Посјед и стечено право привременог корисника на дијелу грађевинске парцеле на којој је одлуком првостепеног управног органа утврђено првенствено право коришћења као трајно право у корист другог лица представља законско право с економском вриједношћу које се може сматрати апелантовом имовином, па слиједи да се поступак тиче права на мирно уживање имовине.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-127/02 од 17. маја 2004. године, став 34, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 34/04, управни поступак утврђивања првенственог права коришћења градског грађевинског земљишта

С обзиром на стање списа и чињенице које су утврдили редовни судови у погледу апелантовог улагања средстава и рада у изградњи спорног објекта, право за које апелант тврди да му је ускраћено представља „посјед”, односно имовину.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-32/03 од 15. јуна 2004. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/04, парнични поступак за утврђење права својине на индивидуалном стамбеном објекту

Апелантов тужбени захтјев који се односи на накнаду штете, према устаљеној јуриспруденцији Уставног суда, представља имовину у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-36/03 од 15. јуна 2004. године, став 31, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 38/04, парнични поступак ради накнаде штете због несреће на раду

Право на имовину није ограничено на имовину физичких добара, него и економски интерес (види Европски суд за људска права, Bramelid и Malmström против Шведске, одлука од 12. октобра 1982. године, Одлуке и извјештаји број 29).
• Одлука о допустивости и меритуму број У-145/03 од 29. октобра 2004. године, став 22, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 28/05

Апелантово право да захтијева новчану накнаду материјалне и нематеријалне штете спада у дјелокруг заштите члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, с обзиром на то да је апелант имао законски оправдано очекивање да ће му штета бити надокнађена.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-239/03 од 30. новембра 2004. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 15/05, парнични поступак за накнаду материјалне и нематеријалне штете због отпуштања с посла

Поступак подјеле брачне имовине тиче се имовине у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-222/04 од 9. децембра 2004. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 15/05

У конкретном случају, предмет апелације је право коришћења додијељеног градског грађевинског земљишта ради грађења, које представља право с економском вриједношћу и може се сматрати апеланткињином „имовином" у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, те Уставни суд сматра да је члан 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију примјењив у овом случају.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-113/04 од 18. марта 2005. године, став 22, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 32/05

Право на отпремнину усљед завршетка радног односа одговара „имовини" у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-335/04 од 18. марта 2005. године, став 18, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 32/05

Новчани износ који је апеланткињи досуђен правоснажном судском пресудом представља њену „имовину" у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-115/04 од 23. марта 2005. године, став 25, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 30/05

Изречене новчане казне сматрају се имовином.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-498/04 од 23. марта 2005. године, став 22, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 32/05, плаћање новчане казне изречене у прекршајном поступку, нема повреде члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију ни члана II/3к) Устава БиХ

Појам „имовина", који се наводи у члану 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију не треба се тумачити на рестриктиван начин, него га треба схватити тако да укључује и стечена права појединаца, као што су новчана потраживања и друге економске вриједности. Право на отпремнину представља новчано потраживање које је стечено, које је привременог карактера и које произлази из радног односа. Дакле, то право представља право на имовину.
• Одлука о меритуму број АП-741/04 од 12. априла 2005. године, ст. 32 и 33, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 44/05, управни поступак, утврђивање права на отпремнину, нема повреде члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију ни члана II/3к) Устава БиХ

Дионице предузећа представљају имовину која ужива заштиту члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-100/04 од 22. априла 2005. године, став 31, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 36/05

Појам „имовина" подразумијева широк спектар својинских интереса који представљају економску вриједност.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-380/04 од 26. априла 2005. године, став 26, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/05, пренос станарског права на дијете, нема повреде члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију

Станарско право представља sui generis својинске интересе који представљају економску вриједност.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-380/04 од 26. априла 2005. године, став 27, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/05, пренос станарског права на дијете, нема повреде члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију

Накнада штете на име тога што апеланту нису враћени трактор и тракторска приколица који су били његова својина, за коју апелант има оправдано очекивање, представља „имовину".
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-487/04 од 18. маја 2005. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 67/05, грађански поступак, накнада материјалне штете, нема повреде члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију ни члана II/3к) Устава БиХ

У конкретном случају, право на исплату зарађених, а неисплаћених плата представља имовину коју апелант оправдано очекује и која ужива заштиту из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1/05 од 18. маја 2005. године, став 27, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 58/05

Економски интерес располагања, односно „манипулисања" новчаним средствима са жиро-рачуна лица које се бави финансијским пословањем је таквог карактера да представља „имовину" која ужива заштиту члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-531/04 од 27. маја 2005. године, став 27, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 67/05, исплата новчаног износа на име девизне штедње, нема повреде члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију ни члана II/3к) Устава БиХ

Право на наплату новчаног потраживања из уговора о пословној сарадњи који је апелант закључио с туженим, и за које тврди да му је ускраћено, представља законски засновано потраживање и оправдано очекивану економску вриједност, односно апелантову имовину у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о меритуму број АП-951/04 од 13. септембра 2005. године, став 11, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 3/06

Право на пензију за одређени период представља имовину у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о меритуму број АП-639/04 од 23. септембра 2005. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 83/05, управни поступак, право на пензију за одређени период, утврђена повреда члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију и члана II/3к) Устава БиХ

Непокретности које су предмет експропријације, као и оне за које апелант сматра да би требале бити експроприсане, представљају економску вриједност, односно имовину у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о меритуму број АП-528/04 од 13. октобра 2005. године, став 21, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 17/06, управни поступак, захтјев за потпуну експропријацију у случају када се експропријацијом само једног дијела имовине доводи до немогућности нормалног коришћења преосталог дијела имовине, утврђена повреда члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију и члана II/3к) Устава БиХ

Права in personam из домена социјалне политике спадају под појам „имовине" у смислу уставне заштите, уколико лице које тражи њихову заштиту има конституисано такво право и уколико имају новчану вриједност. Такође, легитимна очекивања да ће се одређени услови примјењивати спадају под појам „имовине".
• Одлука о допустивости број АП-1061/04 од 13. октобра 2005. године, став 9, захтјев за стицање својства ратног војног инвалида, апелација ratione materiae инкомпатибилна с Уставом

Привремено право коришћења неизграђеног грађевинског земљишта је извршно право с економском вриједношћу које представља „имовину" у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију (види Дом за људска права, број ЦХ/02/8655, Сачак и Салихагић против Републике Српске, Одлука о прихватљивости и меритуму од 4. јула 2003. године, тачка 116).
• Одлука о меритуму број АП-851/04 од 17. новембра 2005. године, став 23, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 22/06, спор око сметања посједа неизграђеног грађевинског земљишта на којем је апелант носилац привременог права коришћења, нема повреде члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију ни члана II/3к) Устава БиХ

Новчана потраживања апеланата на име накнаде штете, која су призната правоснажним судским пресудама, а која представљају „ратну штету", представљају „имовину" у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о меритуму број АП-774/04 од 20. децембра 2005. године, став 365, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 39/06, неизвршавање правоснажних судских одлука којима је апелантима додијељена материјална и нематеријална штета на име „ратне штете", утврђена повреда члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију и члана II/3к) Устава БиХ

Затезне камате досуђене правоснажним судским пресудама представљају „имовину" подносилаца пријава у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о меритуму број АП-774/04 од 20. децембра 2005. године, став 371, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 39/06, неизвршавање правоснажних судских одлука којима је апелантима додијељена материјална и нематеријална штета на име „ратне штете", утврђена повреда члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију и члана II/3к) Устава БиХ

Трошкови поступка представљају „имовину" апеланата у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о меритуму број АП-774/04 од 20. децембра 2005. године, став 373, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 39/06, неизвршавање правоснажних судских одлука којима је апелантима додијељена материјална и нематеријална штета на име „ратне штете", утврђена повреда члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију и члана II/3к) Устава БиХ

Разлика у износу отпремнине досуђене правоснажном пресудом и оне која је досуђена оспореном ревизионом пресудом може се сматрати апеланткињином имовином према члану 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о меритуму број АП-218/05 од 23. фебруара 2006. године, став 17, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 32/06

Према пракси Европског суда за људска права, плате се убрајају у дјелокруг заштите члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију (види Европски суд за људска права, Smokovits и др. против Грчке, пресуда од 11. априла 2002. године, апликација број 46356/99, став 32). На то не утиче чињеница да апелант није добио плате јер он има законски оправдано очекивање да ће оне бити исплаћене.
• Одлука о меритуму број АП-1105/05 од 12. априла 2006. године, став 23, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 59/06, парнични поступак, исплата плата

Возило, одузето због изречене заштитне мјере одузимања возила у прекршајном поступку, а за које је исплаћена купопродајна сума продавачу, представља имовину.
• Одлука о меритуму број АП-2078/05 од 12. априла 2006. године, став 39, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 7/07

Одузимање апеланту дијела земљишта које он посједује око 20 година и које користи за засаде воћњака представља имовину, а оспореним одлукама извршено је мијешање у имовину и лишавање апеланта права на мирно уживање и коришћење имовине.
• Одлука о меритуму број АП-706/05 од 12. априла 2006. године, став 32, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 57/06

Право служности пролаза на земљишту је „имовина" у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1292/05 од 27. јуна 2006. године, став 20, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 87/06

Станарско право представља sui generis својинске интересе који су економска вриједност (види Уставни суд, Одлука број У-8/99 од 5. новембра 1999. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 24/99). Станарско право обухвата право чланова породичног домаћинства на стицање станарског права након смрти носиоца станарског права (види Уставни суд, Одлука број У-6/98 од 24. септембра 1999. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 20/99), те право на куповину стана у складу с релевантним прописима.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1812/05 од 8. јула 2006. године, став 38, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 87/06, станови у којима се станује на основу станарског права

Право располагања на непокретности је имовинско право у смислу члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1402/05 од 29. септембра 2006. године, став 19, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 9/07