Što se smatra imovinom

Sporedni tužbeni zahtjev, kao što je kamata, predstavlja imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka broj U-4/99 od 13. kolovoza 1999. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 16/99, podnositelj apelacije – Federalno ministarstvo obrane;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-147/02 od 26. kolovoza 2004. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/04, primjena članka 3. Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti

Zakonski opravdano očekivanje na isplatu zarađenih plaća predstavlja imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-384/03 od 21. siječnja 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 13/04, Dom zdravlja Bihać – plaće

Pojam „imovina" koji se navodi u članku 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ne treba se tumačiti na restriktivan način, nego ga treba shvatiti tako da uključuje i stečena prava pojedinca, kao što su novčana potraživanja i druge ekonomske vrijednosti.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-19/03 od 17. ožujka 2004. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/04

Novčano potraživanje na temelju naknade štete ne smatra se imovinom ukoliko nema pravne osnove za to potraživanje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-46/02 od 26. ožujka 2004. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, naknada štete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ni članka II/3.(k) Ustava BiH

Traženje naknade plaće za porodiljsko odsustvo predstavlja „opravdano očekivanje”, odnosno zaštićeni posjed ukoliko se temelji na valjanoj pravnoj osnovi u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-36/03 od 19. travnja 2004. godine, stavak 24., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Poslovni prostor u svezi s kojim je apelantica zaključila ugovor o izgradnji s izvođačem radova smatra se njezinom imovinom, posebice imajući u vidu nespornu činjenicu da je apelantica uplatila ugovorenu vrijednost radova za njegovu izgradnju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-160/03 od 28. travnja 2004. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, parnični postupak radi predaje u posjed poslovnog prostora koji je izvođač radova u međuvremenu prodao trećim osobama, a za koji je apelantica isplatila kupoprodajnu cijenu

Posjed i stečeno pravo privremenog korisnika na dijelu građevinske parcele na kojoj je odlukom prvostupanjskog upravnog organa utvrđeno prvenstveno pravo korištenja kao trajno pravo u korist druge osobe predstavlja zakonsko pravo s ekonomskom vrijednošću koje se može smatrati apelantovom imovinom, pa slijedi da se postupak tiče prava na mirno uživanje imovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-127/02 od 17. svibnja 2004. godine, stavak 34., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, upravni postupak utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja gradskog građevinskog zemljišta

S obzirom na stanje spisa i činjenice koje su utvrdili redovni sudovi glede apelantova ulaganja sredstava i rada u izgradnji spornog objekta, pravo za koje apelant tvrdi da mu je uskraćeno predstavlja „posjed”, odnosno imovinu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-32/03 od 15. lipnja 2004. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04, parnični postupak za utvrđenje prava vlasništva na individualnom stambenom objektu

Apelantov tužbeni zahtjev koji se odnosi na naknadu štete, prema ustaljenoj jurisprudenciji Ustavnog suda, predstavlja imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-36/03 od 15. lipnja 2004. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, parnični postupak radi naknade štete zbog nesreće na radu

Pravo na imovinu nije ograničeno na imovinu fizičkih dobara, nego i ekonomski interes (vidi Europski sud za ljudska prava, Bramelid i Malmström protiv Švedske, odluka od 12. listopada 1982. godine, Odluke i izvješća broj 29).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-145/03 od 29. listopada 2004. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 28/05

Apelantovo pravo da zahtijeva novčanu naknadu materijalne i nematerijalne štete spada u djelokrug zaštite članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, s obzirom na to da je apelant imao zakonski opravdano očekivanje da će mu šteta biti nadoknađena.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-239/03 od 30. studenog 2004. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/05, parnični postupak za naknadu materijalne i nematerijalne štete zbog otpuštanja s posla

Postupak podjele bračne imovine tiče se imovine u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-222/04 od 9. prosinca 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 15/05

U konkretnom slučaju, predmet apelacije je pravo korištenja dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta radi građenja, koje predstavlja pravo s ekonomskom vrijednošću i može se smatrati apelantičinom „imovinom" u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, te Ustavni sud smatra da je članak 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju primjenjiv u ovom slučaju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-113/04 od 18. ožujka 2005. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05

Pravo na otpremninu uslijed završetka radnog odnosa odgovara „imovini" u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-335/04 od 18. ožujka 2005. godine, stavak 18., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05

Novčani iznos koji je apelantici dosuđen pravomoćnom sudskom presudom predstavlja njezinu „imovinu" u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-115/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/05

Izrečene novčane kazne smatraju se imovinom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-498/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, plaćanje novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ni članka II/3.(k) Ustava BiH

Pojam „imovina", koji se navodi u članku 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ne treba se tumačiti na restriktivan način, nego ga treba shvatiti tako da uključuje i stečena prava pojedinaca, kao što su novčana potraživanja i druge ekonomske vrijednosti. Pravo na otpremninu predstavlja novčano potraživanje koje je stečeno, koje je privremenog karaktera i koje proizlazi iz radnog odnosa. Dakle, to pravo predstavlja pravo na imovinu.
• Odluka o meritumu broj AP-741/04 od 12. travnja 2005. godine, st. 32. i 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 44/05, upravni postupak, utvrđivanje prava na otpremninu, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ni članka II/3.(k) Ustava BiH

Dionice poduzeća predstavljaju imovinu koja uživa zaštitu članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-100/04 od 22. travnja 2005. godine, stavak 31., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 36/05

Pojam „imovina" podrazumijeva širok spektar vlasničkih interesa koji predstavljaju ekonomsku vrijednost.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-380/04 od 26. travnja 2005. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

Stanarsko pravo predstavlja sui generis vlasničke interese koji predstavljaju ekonomsku vrijednost.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-380/04 od 26. travnja 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, prijenos stanarskog prava na dijete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

Naknada štete na ime toga što apelantu nisu vraćeni traktor i traktorska prikolica koji su bili njegovo vlasništvo, za koju apelant ima opravdano očekivanje, predstavlja „imovinu".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-487/04 od 18. svibnja 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 67/05, građanski postupak, naknada materijalne štete, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ni članka II/3.(k) Ustava BiH

U konkretnom slučaju, pravo na isplatu zarađenih, a neisplaćenih plaća predstavlja imovinu koju apelant opravdano očekuje i koja uživa zaštitu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1/05 od 18. svibnja 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 58/05

Ekonomski interes raspolaganja, odnosno „manipuliranja" novčanim sredstvima sa žiroračuna osobe koja se bavi financijskim poslovanjem je takvog karaktera da predstavlja „imovinu" koja uživa zaštitu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-531/04 od 27. svibnja 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 67/05, isplata novčanog iznosa na ime devizne štednje, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ni članka II/3.(k) Ustava BiH

Pravo na naplatu novčanog potraživanja iz ugovora o poslovnoj suradnji koji je apelant zaključio s tuženim, i za koje tvrdi da mu je uskraćeno, predstavlja zakonski utemeljeno potraživanje i opravdano očekivanu ekonomsku vrijednost, odnosno apelantovu imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-951/04 od 13. rujna 2005. godine, stavak 11., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 3/06

Pravo na mirovinu za određeno razdoblje predstavlja imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-639/04 od 23. rujna 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 83/05, upravni postupak, pravo na mirovinu za određeno razdoblje, utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Nekretnine koje su predmet eksproprijacije, kao i one za koje apelant smatra da bi trebale biti eksproprirane, predstavljaju ekonomsku vrijednost, odnosno imovinu u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-528/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 21., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06, upravni postupak, zahtjev za potpunu eksproprijaciju u slučaju kada se eksproprijacijom samo jednog dijela imovine dovodi do nemogućnosti normalnog korištenja preostalog dijela imovine, utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Prava in personam iz domena socijalne politike spadaju pod pojam „imovine" u smislu ustavne zaštite, ukoliko osoba koja traži njihovu zaštitu ima konstituirano takvo pravo i ukoliko imaju novčanu vrijednost. Također, legitimna očekivanja da će se određeni uvjeti primjenjivati spadaju pod pojam „imovine".
• Odluka o dopustivosti broj AP-1061/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 9., zahtjev za stjecanje svojstva ratnog vojnog invalida, apelacija ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom

Privremeno pravo korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta je izvršno pravo s ekonomskom vrijednošću koje predstavlja „imovinu" u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju (vidi Dom za ljudska prava, broj CH/02/8655, Sačak i Salihagić protiv Republike Srpske, Odluka o prihvatljivosti i meritumu od 4. srpnja 2003. godine, točka 116.).
• Odluka o meritumu broj AP-851/04 od 17. studenog 2005. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 22/06, spor oko smetanja posjeda neizgrađenog građevinskog zemljišta na kojem je apelant nositelj privremenog prava korištenja, nema povrede članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju ni članka II/3.(k) Ustava BiH

Novčana potraživanja apelanata na ime naknade štete, koja su priznata pravomoćnim sudskim presudama, a koja predstavljaju „ratnu štetu", predstavljaju „imovinu" u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-774/04 od 20. prosinca 2005. godine, stavak 365., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 39/06, neizvršavanje pravomoćnih sudskih odluka kojima je apelantima dodijeljena materijalna i nematerijalna šteta na ime „ratne štete", utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Zatezne kamate dosuđene pravomoćnim sudskim presudama predstavljaju „imovinu" podnositelja prijava u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-774/04 od 20. prosinca 2005. godine, stavak 371., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 39/06, neizvršavanje pravomoćnih sudskih odluka kojima je apelantima dodijeljena materijalna i nematerijalna šteta na ime „ratne štete", utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Troškovi postupka predstavljaju „imovinu" apelanata u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-774/04 od 20. prosinca 2005. godine, stavak 373., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 39/06, neizvršavanje pravomoćnih sudskih odluka kojima je apelantima dodijeljena materijalna i nematerijalna šteta na ime „ratne štete", utvrđena povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju i članka II/3.(k) Ustava BiH

Razlika u iznosu otpremnine dosuđene pravomoćnom presudom i one koja je dosuđena osporenom revizijskom presudom može se smatrati apelantičinom imovinom prema članku 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o meritumu broj AP-218/05 od 23. veljače 2006. godine, stavak 17., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/06

Prema praksi Europskog suda za ljudska prava, plaće se ubrajaju u djelokrug zaštite članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju (vidi Europski sud za ljudska prava, Smokovits i dr. protiv Grčke, presuda od 11. travnja 2002. godine, aplikacija broj 46356/99, stavak 32.). Na to ne utječe činjenica da apelant nije dobio plaće jer on ima zakonski opravdano očekivanje da će one biti isplaćene.
• Odluka o meritumu broj AP-1105/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 59/06, parnični postupak, isplata plaća

Vozilo, oduzeto zbog izrečene zaštitne mjere oduzimanja vozila u prekršajnom postupku, a za koje je isplaćena kupoprodajna suma prodavaču, predstavlja imovinu.
• Odluka o meritumu broj AP-2078/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 39., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 7/07

Oduzimanje apelantu dijela zemljišta koje on posjeduje oko 20 godina i koje koristi za zasade voćnjaka predstavlja imovinu, a osporenim odlukama izvršeno je miješanje u imovinu i lišavanje apelanta prava na mirno uživanje i korištenje imovine.
• Odluka o meritumu broj AP-706/05 od 12. travnja 2006. godine, stavak 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 57/06

Pravo služnosti prolaza na zemljištu je „imovina" u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1292/05 od 27. lipnja 2006. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06

Stanarsko pravo predstavlja sui generis vlasničke interese koji su ekonomska vrijednost (vidi Ustavni sud, Odluka broj U-8/99 od 5. studenog 1999. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 24/99). Stanarsko pravo obuhvaća pravo članova obiteljskog kućanstva na stjecanje stanarskog prava nakon smrti nositelja stanarskog prava (vidi Ustavni sud, Odluka broj U-6/98 od 24. rujna 1999. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/99), te pravo na kupnju stana u skladu s relevantnim propisima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1812/05 od 8. srpnja 2006. godine, stavak 38., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, stanovi u kojima se stanuje na temelju stanarskog prava

Pravo raspolaganja na nekretnini je imovinsko pravo u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1402/05 od 29. rujna 2006. godine, stavak 19., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 9/07

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.