Пренос станарског права

С обзиром на то да апеланткиња није имала статус носиоца станарског права, нити је у вријеме смрти свог дједа – носиоца станарског права имала правну позицију члана породичног домаћинства носиоца станарског права, које би, евентуално, могло представљати дио права на коришћење непокретности (стана) – она не ужива заштиту из члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, а тиме ни заштиту из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине у погледу свог очекивања да стекне имовину.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-49/03 од 26. августа 2004. године, став 29, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 48/04;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1031/04 од 26. априла 2005. године, став 35, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 48/05;
• Одлука о меритуму број АП-707/05 од 13. септембра 2005. године, став 37, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 86/05

Станарско право обухвата право чланова породичног домаћинства на стицање станарског права након смрти носиоца станарског права, те право на куповину стана у складу с релевантним прописима.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-499/04 од 23. марта 2005. године, став 37, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 32/05, пренос станарског права на дијете, нема повреде члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију ни члана II/3к) Устава БиХ;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-380/04 од 26. априла 2005. године, став 27, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 40/05, пренос станарског права на дијете, нема повреде члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију

Нема повреде права на имовину када су надлежни органи одбили апелантов захтјев за пренос станарског права по основу закљученог уговора о доживотном издржавању с носиоцем станарског права јер међу њима није заснована заједница живота. С обзиром на то да апелант, дакле, никада није имао конституисано станарско право на спорном стану, нити је по закону могао очекивати да ће то право стећи, он нема „имовину“ која је заштићена чланом II/3к) Устава Босне и Херцеговине или чланом 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-7/05 од 15. јуна 2005. године, став 23, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 58/05