Правна сигурност

Питање застаре законодавац не смије регулисати тако да суштински онемогући или неоправдано отежа остваривање ових права, али је тај институт потребан ради осигурања принципа правне сигурности.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-158/03 од 22. септембра 2003. године, став 35, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ број 5/05

Постоји повреда права на правну сигурност као сегмента права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције у ситуацији када из истог суда, који је при томе и суд посљедње инстанце за одлучивање о одређеном питању, у случајевима који се заснивају на истом или сличном чињеничном и правном основу, долазе противрјечне одлуке у којима су изостали образложења и разлози из којих би било видљиво зашто је суд одступио од раније праксе, а при томе не постоји механизам који би обезбиједио конзистентност у одлучивању.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1076/09 од 26. јануара 2012. године, став 36, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ број 26/12, различита пракса судова, повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ

Уставни суд закључује да је у конкретном случају дошло до повреде права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције доношењем одлуке ВСТС-а у дисциплинском поступку пред ВСТС-ом у којем је, због недосљедне примјене материјалног права и непрецизности законске норме, апелантима ускраћено право на правну сигурност као елементу принципа владавине права из члана I/2 Устава Босне и Херцеговине у дисциплинском поступку који ужива гаранције права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-4101/09 од 30. марта 2012. године, став 56, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ број 40/12, повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ

Уставни суд закључује да постоји повреда принципа правне сигурности као једног од основних видова владавине права у оквиру права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције у ситуацији када је суд, који је при томе био и суд посљедње инстанце против чије одлуке није постојао ефикасан правни лијек прописан законом за одлучивање о конкретном питању, у случају који се заснива на истом или сличном чињеничном и правном основу, донио одлуку потпуно супротну дугогодишњој установљеној судској пракси, а да за то није дао објективно и разумно образложење, а при томе механизам који би обезбиједио конзистентност у одлучивању није био дјелотворан.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-4582/16 од 6. децембра 2018. године, став 41, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ број 2/19, исплата јубиларне награде, повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ

Постоји повреда принципа правне сигурности као једног од основних принципа владавине права у оквиру права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције у ситуацији када је суд, који је при томе био и суд посљедње инстанце против чије одлуке није постојао законом прописан ефикасан правни лијек за одлучивање о конкретном питању, у случају који се заснива на истом или сличном чињеничном и правном основу донио одлуку потпуно супротну установљеној судској пракси а да за то није дао објективно и разумно образложење, а при томе механизам који би обезбиједио конзистентност у одлучивању није био дјелотворан.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1945/20 од 16. децембра 2021. године, став 44, накнада штете због постојања више силе

Постоји повреда принципа правне сигурности као једног од основних видова владавине права у оквиру права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције у ситуацији када је Врховни суд, заузимајући другачији став у оспореној одлуци у погледу допуштености ревизије у односу на претходну ревизиону одлуку, при чему није дао разумно образложење зашто одступа од свог претходног става и ставова Уставног суда из Одлуке број АП-2145/18, повриједио принцип правне сигурности као један од основних видова владавине права.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-3775/20 од 9. марта 2022. године, став 40, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ број 18/22, ревизија