Члан 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију – заштита имовине

Члан 1
Заштита имовине

Свако физичко или правно лице има право на мирно уживање своје имовине. Нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим принципима међународног права.

Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не умањују право државе да примјењује законе које сматра потребним да би регулисала коришћење имовине у складу с општим интересом, или да би обезбиједила плаћање пореза или других доприноса или казни.

Садржај: Шта се сматра имовином; Пренос станарског права; Шта се не сматра имовином; Девизна штедња; Позитивне обавезе; Мирно уживање имовине; Лишавање имовине; Мијешање у имовину; Јавни интерес; Прописано законом; Пропорционалност; Контрола коришћења; Обезбјеђивање плаћања пореза, доприноса и казни