Захтјев за преиспитивање – усвојен

Након доношења одлуке чије се преиспитивање тражи, Уставни суд је у својим каснијим одлукама бр. У-1/02 од 19. новембра 2004. године (тачка 36) и У-77/03 од 19. новембра 2004. године (тач. 27 и 28), у погледу утврђивања да ли се у конкретним случајевима радило о „дому“ апеланата у смислу члана 8 Европске конвенције, заузео становиште које би одлучно могло утицати на исход конкретног спора. Поред тога, у одлуци чије се преиспитивање тражи (тачка 36) Уставни суд се позвао на своје раније становиште из Одлуке број У-1/02 од 26. септембра 2003. године, која је објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 8/04 од 24. марта 2004. године. Међутим, Уставни суд је након тога донио Рјешење број У-1/02 од 29. октобра 2004. године о преиспитивању наведене одлуке и затим нову Одлуку број У-1/02 од 19. новембра 2004. године.
• Рјешење број У-49/03 од 22. јула 2005. године, став 10