Право лица да се не инкриминише

Из цјелокупног списа и текста првостепене пресуде је видљиво да суд није искључиво засновао своју пресуду на исказу првооптуженог датом у истрази, него да је свестрано испитао све чињенице и доказе у току главног претреса, и то како оне које иду у прилог оптуженима, тако и оне које их терете. Стога, нема повреде апелантовог права на правично суђење.
• Одлука о меритуму број АП-177/05 од 12. априла 2006. године, ст. 28 и 29, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 49/06