Правично суђење – законом установљен суд

Постоји повреда права на правично суђење када суд одређен законом не спроведе кривични поступак.
• Одлука број У-34/01 од 22. јуна 2001. године, ст. 21–25, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 20/01, кривични поступак није водио законом одређен суд, стварна надлежност, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ

О ревизији као ванредном правном лијеку није одлучивао суд „установљен у складу са законом" у смислу члана 6 став 1 Европске конвенције када је у поступку о ревизији одлучио суд у вијећу троје судија иако је Законом о парничном поступку предвиђено да у поступку о ревизији рјешава суд у вијећу од петоро судија.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-421/04 од 25. фебруара 2005. године, ст. 26 и 29, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 40/05, поступак поводом ревизије, неправилан састав судског вијећа, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ

У конкретном случају чланом 23 Закона о кривичном поступку БиХ, који се мора читати у вези са чланом 13 Закона о Суду БиХ, прописана је стварна, односно кривична надлежност Суда БиХ и у том смислу не постоји двојба да је Суд БиХ „суд који је унапријед одређен законом као надлежни суд да суди за кривична дјела из његове надлежности". Даље, чланом 449 Закона о кривичном поступку БиХ прописано је када и под којим условима Суд БиХ може, односно не може преузети предмет из своје надлежности, који се у моменту ступања на снагу Закона о кривичном поступку БиХ налазио у неком другом суду. Уставни суд сматра да је Суд БиХ у погледу основа за заснивање своје надлежности дао детаљно образложење које има упориште у наведеним законима и које се не може оцијенити као арбитрарно. С обзиром на наведено, Уставни суд сматра да Суд БиХ, рјешењем о преузимању предмета након што је Окружни суд потврдио оптужницу и заказао главни претрес након ступања на правну снагу Закона о кривичном поступку БиХ, није повриједио апелантово право на правично суђење у односу на захтјев да му суди „законом установљени суд".
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-519/07 од 30. јануара 2010. године, ст. 53 и 54, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 20/10, ратни злочин, нема повреде члана 6 Европске конвенције ни члана II/3е) Устава БиХ

Недостатак процедуралних правила о преузимању надлежности у поступку вођеном против апеланта, сагледаном у цјелини, није резултирао повредом његовог права да му суди „законом установљени суд” у смислу члана 6 став 1 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-4532/15 од 13. марта 2018. године, став 83, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 22/18, кривични поступак, надлежност Суда БиХ, нема повреде члана II/3е) Устава БиХ ни члана 6 Европске конвенције