Питање о којем је Уставни суд БиХ већ одлучивао

Уставни суд је у својим одлукама бр. АП-624/04 од 28. јуна 2005. године и АП-1617/05 од 20. октобра 2006. године ријешио апелације у којима је апелант оспорио исте одлуке које оспорава у овој апелацији, а које су наведене у овој одлуци. Стога, Уставни суд закључује да се ради о истим питањима о којима је Уставни суд већ одлучивао, а из навода и доказа изнесених у апелацији не произлази да има основа за поновно одлучивање.
• Одлука о допустивости број АП-1384/07 од 12. јуна 2008. године, став 8

Уставни суд закључује да се у конкретном случају ради о питању о којем је већ одлучивао, дакле о апелацијама у којима апеланти покрећу питање кршења права на доношење одлука у разумном року у предметима који у вријеме подношења апелација нису били окончани пред редовним судовима, те да нема основа за поновно одлучивање све до истека рока остављеног наведеним субјектима за предузимање наложених мјера. Након истека тог рока, Уставни суд ће размотрити извршење налога из својих одлука.
• Одлука о допустивости број АП-1356/17 од 6. новембра 2017. године, став 83, предузимање адекватних мјера с циљем поштовања стандарда доношења одлуке у разумном року