Lišavanje slobode

Evropska konvencija nameće državi ugovornici pozitivnu obavezu da temeljito istraži navode o namjernom lišavanju slobode, čak i u predmetima u kojima se ne može utvrditi da se lišavanje slobode može pripisati organima vlasti (vidi Odluku Doma broj CH/02/9851 i ostali, M. Ć. i drugi protiv Republike Srpske, odluka o prihvatljivosti i meritumu od 4. decembra 2003. godine, tačka 60, presuda Evropskog suda za ljudska prava Ilascu protiv Moldavije i Rusije).
• Odluka o meritumu broj AP-696/04 od 23. septembra 2005. godine, stav 53, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/05;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2582/05 od 17. januara 2005. godine, stav 58, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, lišavanje slobode od pripadnika SFOR-a, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Obaveza da se zaštiti, npr., pravo na slobodu i sigurnost ličnosti, kao i pravo da se ne bude podvrgnuto torturi i neljudskom postupku je u vezi s općim obavezama države iz člana 1. Evropske konvencije da se osiguraju svakom pod njenom jurisdikcijom prava i slobode definirane u Evropskoj konvenciji. Zbog toga su nadležni domaći organi bili dužni da provedu istragu o povredi apelantovih prava. Pri tome takva istraga ne mora u svakom slučaju dati pozitivne rezultate. Evropska konvencija ne nameće obavezu državi da dođe do određenog rezultata, nego da provede odgovarajući postupak. Budući da je obaveza postupanje, a ne rezultat, moguće je da organi ispune svoje pozitivne obaveze prema Evropskoj konvenciji čak i ako ne dođe do konkretnog utvrđivanja činjenica i okolnosti u kojima je došlo do povrede prava.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2582/05 od 17. januara 2005. godine, stav 59, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, lišavanje slobode od pripadnika SFOR-a, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH;
• Odluka o meritumu broj AP-696/04 od 23. septembra 2005. godine, stav 54, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/05

Povrijeđeno je pravo na slobodu i sigurnost ličnosti iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. Evropske konvencije u situaciji kada je lice zadržano u pritvoru nakon pravosnažnosti osuđujuće presude a za to zadržavanje nije bilo osnova u zakonu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1426/05 od 9. novembra 2006. godine, st. 42. i 43, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 11/07;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2539/06 od 29. aprila 2009. godine, stav 41, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 50/09, pritvor nakon pravosnažnosti presude, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.