Јавност поступка

Уставни суд подсјећа да је расправа пред судом у принципу јавна. Јавност омогућава друштвену контролу суђења, служи општем интересу, првенствено дјелује у правцу сузбијања криминалитета, развијања морала и друштвене дисциплине грађана.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-74/04 од 23. марта 2005. године, став 25, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 27/05

Управни суд, ако околности појединог случаја на то указују, а апелант то захтијева, има обавезу да одржи јавну расправу (упореди Одлуку број АП-963/04 од 17. новембра 2005. године, тачка 40 и даље). Према томе, управни суд не може своје дискреционо право арбитрарно или самовољно тумачити. Оно се мора тумачити у духу стандарда уставног материјалног права, у које се убраја и Европска конвенција, које је надређено свим другим законима (члан II/2 Устава Босне и Херцеговине). Ово из разлога што је неодржавање јавне расправе у поступцима у којима се одлучује о „грађанским правима", у смислу члана 6 Европске конвенције, изузетак који је оправдан уколико сједница која није јавна оправдава све елементе правичног поступка. То је посебно осјетљиво питање у управним поступцима и споровима, јер управни органи не задовољавају критеријуме „независности" и „непристрасности", те је управни суд једина инстанца која задовољава те критеријуме. У сваком случају, стандарди једног правичног поступка неће бити задовољени уколико је неопходно да суд саслуша странку in persona, те уколико је неопходно да се изведу докази на које ће се странка моћи директно осврнути. Према мишљењу Уставног суда, то ће увијек бити случај уколико је потребно да управни суд утврди компликовано чињенично стање или да утврди правилну примјену прописа (упореди Одлуку број У-148/03 од 28. новембра 2003. године, тачка 55 и даље, „Службени гласник Босне и Херцеговине" број 1/04).
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1139/06 од 17. априла 2008. године, став 27, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 55/08, управни поступак, арбитрарно утврђено чињенично стање и арбитрарна примјена прописа, образложена пресуда, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ