Građanska prava i obveze – utvrđivanje i spor - I dio

Postupak registracije određenih pravnih podataka ne predstavlja utvrđivanje građanskih prava u smislu članka 6. stavak 1. Europske konvencije, niti se tiče prava iz članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.
• Odluka broj U-20/01 od 4. svibnja 2001. godine, stavak 28., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 25/01

Članak 6. stavak 1. Europske konvencije i članak II/3. Ustava BiH ne mogu se primijeniti na sporove koji se vode između administrativnih organa i uposlenih na mjestima koja podrazumijevaju učešće u izvršavanju ovlasti proizašlih iz javnog prava.
• Odluka broj U-38/00 od 22. lipnja 2001. godine, st. 20. i 21., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 25/01, otpuštanje vojne osobe iz vojske

Ukoliko se rješenje ostavinskog suda jasno bazira na pravu i činjenicama utvrđenim u parničnom postupku, a koji se nesumnjivo može smatrati „sporom" u smislu članka 6. stavak 1. Europske konvencije, onda se taj postupak mora smatrati cjelinom i kao takav biti predmet razmatranja pred Ustavnim sudom i ukoliko je i taj postupak obuhvaćen apelantičinom žalbom.
• Odluka broj U-65/02 od 26. rujna 2003. godine, stav 28, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/03

Zahtjev koji je apelantica podnijela Općinskom i Kantonalnom sudu u svezi sa stanarskim pravom konstituira građansko pravo na koje se primjenjuje članak 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka broj U-32/02 od 24. listopada 2003. godine, stavak 19., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 6/04, upravni postupak, prijenos stanarskog prava na davatelja izdržavanja, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

U svezi s primjenjivosti članka 6. stavak 1. Europske konvencije u konkretnom slučaju, Europski sud za ljudska prava je prihvatio nadležnost u pogledu rješavanja predmeta koji se tiču prava na mirovinu, ali samo u slučajevima u kojima je mirovina stečena prethodnim dobrovoljnim (kontributivnim) uplatama doprinosa apelanata u mirovinski fond. Međutim, u konkretnom predmetu u pitanju je domaći zakon koji predviđa stjecanje prava na mirovinu invalida rata putem obveznih uplata doprinosa u odgovarajući fond. U skladu s navedenim, Ustavni sud smatra da članak 6. Europske konvencije nije primjenjiv u konkretnom slučaju.
• Odluka o meritumu broj U-79/03 od 28. studenog 2003. godine, st. 21. i 22., objavljena u  „Službenom glasniku  Bosne i  Hercegovine" broj 6/04, upravni postupak i upravni spor za priznavanje statusa ratnog vojnog invalida

Ukoliko rješavanje upravnog spora pred Vrhovnim sudom može imati kao posljedicu poništavanje odluka donesenih u upravnom postupku, onda se taj postupak mora smatrati cjelinom i kao takav biti predmet razmatranja pred Ustavnim sudom ukoliko je i taj postupak obuhvaćen apelantovom žalbom.
• Odluka o meritumu broj U-63/02 od 21. siječnja 2004. godine, stavak 29., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 13/04, upravni postupak, povrat posebne pristojbe za uvezenu robu, članak 6. Europske konvencije nije primjenjiv

Apelantičin položaj iziskuje, u smislu obveza i dužnosti suca, sudjelovanje u vršenju sudske vlasti čiji je cilj zaštita općih interesa države. Iz navedenog proizlazi da članak 6. stavak 1. Europske konvencije nije primjenjiv u slučaju kada se osporava rješenje kojim je apelantici prestao radni odnos zbog odlaska u mirovinu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-104/03 od 19. travnja 2004. godine, st. 24. i 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04

Postupak u svezi s otkazom ugovora o zakupu poslovnih prostorija smatra se građanskim kako u pogledu domaćih zakona tako i u smislu članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-71/02 od 28. travnja 2004. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/04, izvanparnični postupak za izdavanje naloga za otkaz ugovora o zakupu spornog poslovnog prostora

Ustavni sud zapaža da je cilj vođenja upravnih sporova bio utvrđivanje postojanja ili nepostojanja neke činjenice ili prava o kojima mogu ovisiti odluke u upravnom postupku pred carinskim organima. Međutim, Ustavni sud smatra da, ukoliko rješenje upravnog spora pred Vrhovnim sudom može imati kao posljedicu poništavanje odluka donesenih u upravnom postupku, onda se taj postupak mora smatrati cjelinom i kao takav biti predmet razmatranja pred Ustavnim sudom i ukoliko je taj postupak obuhvaćen apelantovom žalbom (vidi odluku Ustavnog suda u predmetu broj U-65/02).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-28/02 od 15. lipnja 2004. godine, st. 27. i 28., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, upravni postupak povrata novca naplaćenog na ime posebne carinske pristojbe

Članak 6. stavak 1. Europske konvencije je primjenjiv u konkretnom slučaju s obzirom na to da organi koji su vodili postupak radi utvrđivanja apelantove obveze da plaća prelevmane nisu posvetili neophodnu pažnju važnim pitanjima na koja je ukazao apelant, pa je kao rezultat takvog djelovanja tih organa nastala financijska obveza za apelanta, koja nesumnjivo utječe na njegova imovinska, tj. „građanska prava i obveze", u smislu članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-236/03 od 15. lipnja 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/04, Lijanovići

Ustavni sud primjećuje da se postupak pred redovnim sudovima u konkretnom slučaju odnosio na naknadu štete u vidu izgubljene zarade, te je članak 6. stavak 1. Europske konvencije primjenjiv u danom slučaju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-203/02 od 30. lipnja 2004. godine, stavak 19., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04

Postupak kojim se određuje iznos troškova postupka mora se sagledavati kao nastavak parnice o glavnom pitanju i, u skladu s tim, kao dio „utvrđivanja građanskih prava i obveza".

• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-189/02 od 30. lipnja 2004. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/04;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-85/04 od 18. ožujka 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 36/05, osporavanje odluke o troškovima postupka

U izvršnom postupku se nisu utvrđivala građanska prava i obveze, nego u parničnom postupku koji je prethodio, a u tom postupku apelant nije iznio relevantnu činjenicu o postojanju ugovora o zakupu. Stoga, članak II/3.(e) Ustava BiH i članak 6. stavak 1. Europske konvencije nisu primjenjivi.
• Odluka o dopustivosti broj AP-206/02 od 23. srpnja 2004. godine, stavak 14.

Sporovi  u  pogledu  naknade,  u  skladu  sa  socijalno-zdravstvenom  shemom,  tiču  se „građanskih prava".
• Odluka broj U-66/03 od 21. srpnja 2004. godine, stavak 24., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/04

Prava fizičkih osoba i njihovi međusobni odnosi koji proizlaze iz ugovornog prava, tj. ugovornih odnosa, uvijek su građanska prava.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-261/03 od 26. kolovoza 2004. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/04

U skladu s ustaljenom praksom organa Europske konvencije, prekid radnog odnosa iz bilo kojeg razloga ubraja se u građanska prava u smislu članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-221/02 od 26. kolovoza 2004. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/04

Postupak u svezi s naplatom duga za komunalne usluge presudan je za apelantovu imovinu i nije značajan za određivanje karaktera tog spora, odnosno to što se radilo o plaćanju duga za usluge koje tužitelj pruža u okviru javnih ovlasti predviđenih zakonom. Shodno tome, članak 6. stavak 1. Europske konvencije u konkretnom slučaju je primjenjiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-116/02 od 29. rujna 2004. godine, st. 23. i 24., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 54/04, parnični postupak u svezi s naplatom duga za odvoz smeća

Prvi stavak članka 6. Europske konvencije je primjenjiv, osim postupaka koji imaju karakter privatnog prava, i na postupke u kojim se utvrđuju građanska prava i obveze, postupke izdavanja građevinskih i drugih dozvola koje se tiču nekretnina, a imaju izravne posljedice na pravo vlasništva na imovini i općenito postupke čiji ishod utječe na korištenje ili uživanje prava na imovinu (vidi presudu Europskog suda za ljudska prava Fredin od 18. veljače 1991. godine, serija A, broj 192).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-128/03 od 21. rujna 2004. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 2/05, nadziđivanje, postupci koji se tiču izdavanja građevinske dozvole, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Ustavni sud smatra da standardi prava na pravičan postupak vrijede i za postupak u kojem se odlučuje o istaknutom prigovoru imuniteta, te konačnu odluku o tom pitanju može ispitivati Ustavni sud.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-548/03 od 29. listopada 2004. godine, stavak 36., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/06;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-322/04 od 19. studenog 2004. godine, stavak 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/05

Svi zahtjevi koji se odnose na zaposlenje, izuzimajući zahtjeve državnih službenika koji izvršavaju svoje ovlasti na temelju relevantnog zakona i čija je dužnost da štite opće interese države, potpadaju pod pojam građanskih prava i obveza.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-107/03 od 19. studenog 2004. godine, stavak 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 23/05

S obzirom na to da su osporenim rješenjem nižestupanjske presude preinačene, u postupku izvršenja tog rješenja apelantica ima obvezu vratiti novčani iznos koji je naplatio njezin muž na ime naknade štete. Dakle, u tom slučaju nesumnjivo se radi o apelantičinim imovinskim pravima, pa se predmetni postupak odnosi na njezina građanska prava, te je članak 6. stavak 1. Europske konvencije primjenjiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-300/04 od 30. studenog 2004. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 19/05

Pravo na slobodne izbore nije građansko pravo, već se ono ubraja u subjektivno političko pravo koje se odnosi na „pravo glasa" i „pravo da se bude biran na izborima za zakonodavne organe". Dakle, apelacija nije podnesena zbog povrede građanskog prava u smislu Europske konvencije, već je podnesena zbog povrede političkog prava iz članka 3. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, te, stoga, Ustavni sud zaključuje da članak 6. stavak 1. Europske konvencije nije primjenjiv u konkretnom slučaju s obzirom na to da u postupku koji je okončan osporenom odlukom Suda BiH nisu utvrđivana apelantova „građanska prava i obveze" iz članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-35/03 od 28. siječnja 2005. godine, stavak 35., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/05

Spor o smetanju posjeda je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-434/04 od 18. siječnja 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, spor o smetanju posjeda, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-445/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 18., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/05, spor o smetanju posjeda, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Spor o isplati zarađenih, a neisplaćenih plaća je građanskopravne prirode, pa i kada se kao poslodavac pojavljuje javna ustanova.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-752/04 od 18. siječnja 2005. godine, stavak 28., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 44/05, isplata „ratnih" plaća, različita primjena zakona u sličnim predmetima, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Bez obzira na činjenicu da su u predmetu povrata određene sume carinske dažbine naplaćene više u prva dva stupnja odlučivali carinski organi, spor je ekonomske prirode i u djelokrugu članka 6. stavak 1. Europske konvencije, jer se u konkretnom slučaju radi o pravu na imovinu koje je „građansko pravo".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-870/04 od 17. veljače 2005. godine, stavak 26., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/05, postupak povrata sume carinske dažbine naplaćene više, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Spor u svezi s naknadom materijalne štete zbog povrede na radu je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-489/04 od 17. veljače 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, građanski postupak, naknada nematerijalne štete, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Postupak koji se vodi zbog isplate duga je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-473/04 od 18. ožujka 2005. godine, stavak 28., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, postupak naplate duga po osnovi ugovora koji se odnosio na tiskanje, pakiranje i distribuciju novca – bh. dinara, zaključenog s državom BiH, utvrđena povreda članka II/3.(e) Ustava BiH

Pravo na naknadu štete u traženom iznosu predstavlja pravo privatnog karaktera i kao takvo građansko pravo na koje se primjenjuju standardi pravičnog suđenja.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-428/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, građanski postupak, naknada materijalne štete, proizvoljna primjena prava, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Zahtjevi koji se odnose na zaposlenje, izuzimajući zahtjeve državnih službenika koji izvršavaju svoje ovlasti na temelju relevantnog zakona i čija je dužnost da štite opće interese države potpadaju pod pojam građanskih prava i obveza.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-398/04 od 23. ožujka 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 32/05, postupak isplate naknade plaće, postupanje Vrhovnog suda u sporu čija vrijednost ne prelazi 15.000 KM, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-452/04 od 12. travnja 2005. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, radni spor, potraživanje isplate naknade plaće za vrijeme provedeno na čekanju posla, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Spor koji se tiče utvrđivanja prava na isplatu plaće je građanskopravne prirode.
Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-405/04 od 12. travnja 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, postupak isplate naknade plaće, postupanje Vrhovnog suda u sporu čija vrijednost ne prelazi 15.000 KM, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Pravo na naknadu plaće za vrijeme provedeno na tzv. čekanju posla je građansko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-452/04 od 12. travnja 2005. godine, stavak 24., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/05, radni spor, potraživanje isplate naknade plaće za vrijeme provedeno „na čekanju posla", nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Odluke donesene u stečajnom postupku, koje se tiču imovine dužnika, ulaze u okvir članka 6. stavak 1. Europske konvencije budući da dužnikova „određena građanska prava i obveze u smislu članka 6. stavak 1. mogu biti privremeno dovedena u pitanje".
• Odluka o dopustivosti broj AP-914/04 od 12. travnja 2005. godine, stavak 10., stečajni postupak

Apelanti pobijaju rješenja kojima je prekinut parnični postupak i na taj način privremeno onemogućeno utvrđivanje građanskih prava i obveza, te je ishod takvog postupka odlučujući za utvrđivanje građanskih prava apelanata. Dakle, u konkretnom slučaju članak 6. stavak 1. Europske konvencije je primjenjiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-70/05 od 22. travnja 2005. godine, stavak 21., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 36/05, prekid postupka, izmjena stava usvojenog u Odluci broj AP-291/03

Unapređenje u državnoj službi nije „građansko pravo ili obveza" u smislu članka 6. stavak 1. Europske konvencije, pa, stoga, ne ulazi u djelokrug članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti broj AP-156/05 od 18. svibnja 2005. godine, stavak 8., apelacija ratione materiae inkompatibilna s Ustavom BiH

Spor između organa javne vlasti i uposlenih koji rade na mjestima koja uključuju sudjelovanje u izvršavanju ovlasti proizašlih iz javnog prava ne povlači za sobom primjenu članka 6. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-633/04 od 27. svibnja 2005. godine, stavak 23., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 73/05, stegovni postupak protiv suca koji se vodi pred VSTV-om, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Pravo na naknadu plaće za vrijeme provedeno na bolovanju je građansko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-397/04 od 15. lipnja 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 78/05, postupak isplate naknade plaće, postupanje Vrhovnog suda u sporu čija vrijednost ne prelazi 15.000 KM, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije

Postupak u kojem apelanti pobijaju rješenja kojima je prekinut parnični postupak je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-691/04 od 28. lipnja 2005. godine, stavak 22., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/06, naknada štete, parnični postupak o imovinskopravnom zahtjevu nakon pravomoćno okončanog kaznenog postupka obustavljen jer je podnesen zahtjev za ponavljanje kaznenog postupka, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Pravo na mirovinu je građansko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-491/04 od 28. lipnja 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 67/05, upravni spor, utvrđivanje prava na invalidski dodatak, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Prava koja se odnose na pitanja u svezi s pravom na korištenje stana, uključujući i pitanje stjecanja stanarskog prava, odnosno imovinskih prava na nekom stanu, potpadaju pod pojam građanskih prava i obveza.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-497/04 od 28. lipnja 2005. godine, stavak 28., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 27/06, građanski postupak, poništenje kupoprodajnog ugovora, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Postupak kojim se određuje iznos troškova postupka se mora sagledavati kao nastavak parnice o glavnom pitanju i, u skladu s tim, kao dio „utvrđivanja građanskih prava i obveza".
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-536/04 od 28. lipnja 2005. godine, stavak 18., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 67/05, isplata troškova parničnog postupka, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-792/04 od 18. siječnja 2005. godine, stavak 2., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/05, naknada troškova obrane, diskriminacija u svezi s utvrđivanjem troškova odvjetnika, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Spor koji se odnosi na potraživanje naknade po ugovoru o zakupu je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-561/04 od 13. srpnja 2005. godine, stavak 24., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 80/05, građanski postupak, isplata zakupnine, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Sporovi između privatnih osoba koji se tiču imovinskih prava spadaju u građanska prava.
• Odluka o meritumu broj AP-642/04 od 13. listopada 2005. godine, stavak 20., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06, građanski postupak, utvrđivanje prava vlasništva, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Članak 6. stavak 1. Europske konvencije je primjenjiv u situaciji kada se privremenom mjerom donesenom u postupku u kojem se tek utvrđuju građanska prava i obveze zaustavlja realizacija prava ili obveza pravomoćno utvrđenih u drugom postupku.
• Odluka o meritumu broj AP-743/04 od 17. studenog 2005. godine, stavak 43., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06, građanski postupak, povrat u posjed stana, pitanje razumnog roka za donošenje meritorne odluke kojom će se riješiti opravdanost i zakonska utemeljenost donošenja privremene mjere, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine

Spor o utvrđivanju naknade za eksproprirane nekretnine u kojem sud u izvanparničnom postupku treba odrediti visinu naknade u dijelu u kojem korisnik eksproprijacije i raniji vlasnik (apelant) nisu postigli sporazum je građanskopravne prirode.
• Odluka o meritumu broj AP-836/04 od 17. studenog 2005. godine, stavak 27., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06, duljina trajanja postupka utvrđivanja naknade za eksproprirane nekretnine, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Utvrđivanje jesu li se ispunili zakonski uvjeti za otkaz ugovora o korištenju stana na kojem je bilo stečeno stanarsko pravo do 30. travnja 1991. godine ulazi u okvir „građanskih prava i obveza".
• Odluka o meritumu broj AP-645/04 od 2. prosinca 2005. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 41/06, građanski postupak, stjecanje prava na stan nakon što je nositelju stanarskog prava otkazan ugovor o korištenju, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Pojam „spora", u smislu značenja članka 6. stavak 1. Europske konvencije podrazumijeva „sve postupke čiji je rezultat presudan za privatna prava i obveze", čak i kada se postupak tiče spora između pojedinca i javne vlasti koja djeluje u okviru svojih ovlasti, a odnose se, kao u konkretnom slučaju, na privatna prava i obveze, karakter „zakonodavstva koje određuje kako će se problem riješiti" i „ovlasti" koje pripadaju predmetnom organu od malog je značaja (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP-540/04 od 18. siječnja 2005. godine, stavak 20., i Europski sud za ljudska prava, Ringeisen protiv Austrije, presuda od 28. lipnja 1978. godine, serija A, broj 13, stavak 94.).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1831/05 od 16. siječnja 2006. godine, stavak 42., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 34/07, utvrđivanje pravične naknade za eksproprirano zemljište

Odlučivanje o kretanju i boravku stranaca isključiva je nadležnost državnih organa i ono se ne može podvesti pod koncept „građanskih prava i obveza" zaštićen člankom 6. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti broj AP-244/05 od 9. veljače 2006. godine, stavak 7., apelacija ratione materiae inkompatibilna s Ustavom BiH

Spor koji se odnosi na apelantičin tužbeni zahtjev da se ukine služnost na njezinim nekretninama je građanskopravne prirode.
• Odluka o meritumu broj AP-1180/05 od 9. veljače 2006. godine, stavak 19., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 45/06, građanski postupak, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Prema tome, Ustavni sud zaključuje da apelant kao nositelj javne funkcije u radiodifuznoj djelatnosti u sporu za zaštitu prava iz radnog odnosa uživa zaštitu članka 6. stavak 1. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-356/04 od 9. svibnja 2006. godine, st. 32. i 38., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 68/06

Pravo iz radnog odnosa po osnovi inventivnog rada kod poslodavca, odnosno njegovog prava industrijskog vlasništva je građanskopravne prirode.
• Odluka o meritumu broj AP-1232/05 od 9. svibnja 2006. godine, stavak 32., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, građanski postupak, industrijsko vlasništvo, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Izvršenje pravomoćne i izvršne presude je od odlučne važnosti za ostvarivanje prava apelanata koje spada u građansko pravo.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1177/05 od 13. lipnja 2006. godine, stavak 33., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, građanski postupak, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Spor u kojem je utvrđivana obveza apelanata na naknadu sredstava koje je tužitelj uložio u spornu kuću je građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1193/05 od 27. lipnja 2006. godine, stavak 17., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 86/07, građanski postupak, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Priznanje prava vlasništva na nekretninama je predmet građanskopravne prirode.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1187/05 od 13. lipnja 2006. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, građanski postupak, stjecanje prava vlasništva, nema povrede članka 6. Europske konvencije ni članka II/3.(e) Ustava BiH

Postupak radi naplate novčanih potraživanja od izvršenika je odlučujući za ostvarivanje apelantovih građanskih prava, pa je članak 6. stavak 1. Europske konvencije primjenjiv.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1293/05 od 12. rujna 2006. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 7/07, izvršni postupak, vremensko važenje izvršnog zakona, utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije i članka II/3.(e) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.