Девизна штедња

Тиме што није донесен одређени оквирни закон којим би се регулисало питање исплате старе девизне штедње Босна и Херцеговина је пропустила да дјелотворно заштити право на имовину апеланата, чиме су повријеђена права која произлазе из члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију.
• Одлука о меритуму број АП-494/05 од 9. фебруара 2006. године, став 62, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 35/06;
• Одлука о меритуму број АП-498/05 од 27. јуна 2006. године, став 7 и даље, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 77/06

Уставни суд закључује да су неосноване предметне апелације поднесене против Босне и Херцеговине у вези с наводима апеланата о повреди права на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију јер доношењем Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње није дошло до неоправданог мијешања у права апеланата на имовину. Такође, Уставни суд закључује да се Федерација Босне и Херцеговине није умијешала у право на имовину апеланата јер је надлежност за рјешавање питања исплате потраживања по основу старе девизне штедње пренесена на државу.
• Одлука о меритуму број АП-1391/06 од 4. септембра 2008. године, став 47, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 91/08