Породични живот

Нема повреде права на породични живот из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције у конкретном случају у којем је одлука о повјеравању и издржавању дјеце донесена на основу стручне оцјене свих одлучних чињеница у најбољем интересу дјеце, уз уважавање жеље дјеце и на основу позитивних законских одредби. Ова одлука не омета право приступа дјеци које има апелант, нити окончава његов породични живот с дјецом и не прекида аутентичност њихових породичних веза. У интересу друштвене заједнице је да се, ако већ родитељи не могу постићи споразум, дјеци омогуће најбољи услови за заштиту и васпитање.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-60/03 од 23. јула 2004. године, став 30, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 43/04, позитивна заштита породичног живота

Приликом доношења оспорене одлуке о додјељивању дјеце на чување и васпитање мајци судови су поштовали члан 93 Породичног закона, испитујући све чињенице о повјеравању дјеце једном од родитеља. Суд у оваквим случајевима своју улогу види првенствено у надгледању законитости у процесу одлучивања и доношења квалитетних одлука о повјеравању дјеце на даљњу бригу и чување (види, inter alia, пресуду Европског суда Olsson против Шведске од 27. новембра 1992. године, серија А, број 250, став 90, и пресуду Европског суда Johansen против Норвешке од 7. августа 1996, 23 EHRR 33, став 64).
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-83/03 од 29. септембра 2004. године, ст. 24–26, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 54/04

Одлука којом је дијете након развода брака додијељено мајци на чување и васпитање не омета право приступа дјеци које има апелант, нити окончава његов породични живот с дјететом и не прекида аутентичност њихових породичних веза, стога нема кршења права из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-346/04 од 18. јануара 2005. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 38/05

Постоји повреда права на поштовање апелантовог приватног и породичног живота када у поступку управног спора није утврђено да ли би присилно удаљавање апеланта из земље било оправдано у смислу захтјева из члана II/3ф) Устава БиХ и члана 8 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-41/09 од 28. марта 2009. године, став 30, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 33/09, породични живот, протјеривање странца, утврђена повреда члана 8 Европске конвенције и члана II/3ф) Устава БиХ

Не постоји кршење права на поштовање породичног живота из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције када је апеланткињин тужбени захтјев за измјену одлуке Центра за социјални рад о повјеравању дјетета одбијен јер апеланткиња није доказала да постоје промијењене околности да би суд, у смислу члана 143 Породичног закона, донио нову одлуку, те када из околности конкретног случаја произлази да одлуком Кантоналног суда на апеланткињу није стављен претјеран терет и да је одлука пропорционална легитимном циљу који се жели постићи – заштита права и интереса дјетета, па је стога „неопходна у демократском друштву" у смислу члана 8 став 2 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-3073/09 од 7. априла 2011. године, став 57, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 65/11, измјена одлуке о повјеравању дјетета, нема повреде члана 8 Европске конвенције ни члана II/3ф) Устава БиХ

Уставни суд закључује да је повријеђено апелантово право на породични живот из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције јер оспорена рјешења, у дијелу који се односи на забрану посјета апеланту као притворенику, садрже „мјере" којим није остварена разумна релација пропорционалности између мијешања у апелантово право и законитог циља којем се тежи, поготово јер оне тешко погађају не само апеланта већ и чланове његове породице, без јасне конкретизације.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1332/17 од 22. маја 2017. године, став 87, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 47/17, повреда члана 8 Европске конвенције и члана II/3ф) Устава БиХ