Kompenzacija

Formalno propisivanje prava na naknadu u konkretnom slučaju kada je hapšenje i pritvaranje izvršio SFOR ne zadovoljava kriterij iz člana 5. stav 5. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2582/05 od 17. januara 2005. godine, stav 78, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, lišavanje slobode od pripadnika SFOR-a, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Lice koje traži obeštećenje prema članu 5. stav 5. Evropske konvencije mora biti žrtva kršenja nekog od stavova od 1. do 4. člana 5. Evropske konvencije. U suprotnom, takvo lice ne bi imalo pravo na obeštećenje prema stavu 5. člana 5. Evropske konvencije. Prema praksi Evropskog suda, sama činjenica da lice koje je u pritvoru kasnije bude oslobođeno sudskom odlukom ne čini hapšenje nezakonitim sa retroaktivnim efektom (vidi, Evropski sud za ljudska prava, X protiv Velike Britanije, Odluke i izvještaji, 1980, strana 223).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2666/06 od 28. novembra 2008. godine, stav 33, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 12/09, pitanje naknade nematerijalne štete zbog pritvora nakon kojeg je apelant oslobođen optužbe, nema povrede člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1928/06 od 18. decembra 2008. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/09;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2414/11 od 10. juna 2014. godine

Postoji kršenje člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 5. Evropske konvencije kada je u odlukama sudova zanemarena pozitivna obaveza države da pruži naknadu licima za koja je utvrđeno da su žrtve „nezakonitog lišavanja slobode", čime je apelant ostavljen bez mogućnosti da ostvari kompenzaciju za nezakonito i svojevoljno postupanje države i njenih organa u odnosu na pravo na slobodu i sigurnost ličnosti.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 3223/06 od 17. marta 2009. godine, stav 37, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 50/09, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH