Hitno privođenje nadležnoj sudskoj vlasti

Sudovi treba da direktno primijene odredbe člana 5. stav 3. Evropske konvencije i u slučajevima kada Zakon o krivičnom postupku ne propisuje striktnu obavezu da uhapšeno lice, tj. lice kojem je određen pritvor, izvedu pred nadležnog sudiju radi davanja iskaza.
• Odluka o meritumu broj AP 976/05 od 9. februara 2006. godine, stav 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/06, zakonitost pritvora, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Nema povrede prava iz člana 5. stav 3. Evropske konvencije jer je prekoračen rok za pet sati i četiri minute u kojem je tužilac bio dužan da preda zahtjev za određivanje pritvora sudiji za prethodni postupak.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2561/05 od 9. novembra 2006. godine, stav 32, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 14/07

Postoji kršenje prava iz člana 5. stav 3. Evropske konvencije kada se licu lišenom slobode odredi, a zatim i produžava pritvor a da to lice nije „odmah" izvedeno pred sudiju radi davanja iskaza na okolnosti proširenja istrage. Pri tome nije odlučujuće da li je Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske takvo postupanje striktno propisao budući da, prema Ustavu Bosne i Hercegovine, odredbe Evropske konvencije imaju prioritet nad svim drugim zakonima i moraju se direktno primjenjivati.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1812/07 od 11. novembra 2009. godine, stav 40, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 23/10, krivični postupak, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana stav 3. Evropske konvencije kada nije zadovoljen zahtjev „hitnosti" koji nameće navedena odredba, jer apelant protiv kojeg je tekao krivični postupak nije lično saslušan u vezi sa određivanjem pritvora protiv njega u roku od 15 dana nakon što mu je određen pritvor.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 3752/12 od 17. juna 2015. godine, stav 44, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 58/15, krivični postupak, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Ustavni  sud  zaključuje  da  postoji  kršenje  prava  iz  člana  II/3.d)  Ustava  Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. u vezi sa stavom 1.c) Evropske konvencije kada se prvoapelantu, kao licu lišenom slobode, odredi pritvor a da nije „odmah" izveden pred „sudiju" radi saslušanja na okolnosti razloga na osnovu kojih se pritvor određuje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2930/15 od 16. septembra 2015. godine, stav 82, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 83/15, krivični postupak, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje prava iz člana II/3.d) i m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 3. Evropske konvencije i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju, jer je Općinski sud, u specifičnim okolnostima predmetnog slučaja, apelantima izrekao mjere zabrane a da prije toga apelanti nisu izvedeni pred sudiju radi davanja iskaza na okolnosti zbog kojih su predložene te mjere. Pri tome nije odlučujuće da li je Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine takvo postupanje striktno propisivao, budući da prema Ustavu Bosne i Hercegovine odredbe Evropske konvencije imaju prioritet nad svim drugim zakonima i moraju se direktno primjenjivati.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 3184/16 od 10. oktobra 2016. godine, stav 48, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 83/16, krivični postupak, mjere zabrane, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju