Члан 14 Европске конвенције – забрана дискриминације

Члан 14
Забрана дискриминације

Уживање права и слобода предвиђених у овој конвенцији обезбјеђује се без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или социјално поријекло, повезаност с националном мањином, имовина, рођење или други статус.

Садржај: Упоредиве ситуације; Објективна и оправдана дискриминација