Članak 14. Europske konvencije – zabrana diskriminacije

Članak 14.
Zabrana diskriminacije

Uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj konvenciji osigurava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, povezanost s nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status.

Sadržaj: Usporedive situacije; Objektivna i opravdana diskriminacija

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.