Покренут истовјетан поступак пред Домом за људска права

У конкретном случају апелант је поднио апелацију Уставном суду са захтјевом да му се накнади штета причињена његовој породици у току Другог свјетског рата. У вези с тим, Уставни суд запажа да се апелант по истом питању претходно обратио Дому/Комисији, о којем је одлучено коначном и обавезујућом Одлуком о прихватљивости број ЦХ/03/14198 од 4. октобра 2004. године. С обзиром на наведено, Уставни суд закључује да је предметна апелација недопустива јер је апелант претходно покренуо истовјетан поступак пред Домом, односно Комисијом.
• Одлука о допустивости број АП-408/08 од 13. маја 2008. године, став 4