Уопштено

Уставни суд сматра да не постоји кршење члана II/3а) Устава Босне и Херцеговине и члана 2 Европске конвенције јер у предузетим радњама у истрази није нашао пропуст надлежног тужилаштва да води и надзире истрагу у конкретном случају, да открије починиоце и припреми судски поступак који је у току, као и да апеланту пружи довољно информација ради заштите његових права, која су испитана, те сматра да је спроведена истрага била потпуна и дјелотворна у смислу члана II/3а) Устава Босне и Херцеговине и члана 2 Европске конвенције.
Одлука о допустивости и меритуму број АП-3950/16 од 15. фебруара 2017. године, став 95, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 20/17, кривични поступак, истрага, нема повреде члана II/3а) Устава Босне и Херцеговине ни члана 2 Европске конвенције

Уставни суд сматра да не постоји кршење члана II/3а) Устава Босне и Херцеговине и члана 2 Европске конвенције јер у радњама Тужилаштва није нашао пропуст приликом доношења наредбе о неспровођењу истраге будући да је утврђено да је за кривично гоњење пријављених лица наступила релативна застарјелост кривичног гоњења, која подразумијева искључење кривичног гоњења у односу на починиоце наведене у кривичној пријави те да није постојала обавеза поновног активирања процедуралног аспекта тог члана. Наиме, анализом списа предмета утврђено је да период између смрти, као догађаја који представља окидач, и ступања на снагу Европске конвенције није био разумно кратак, нити је већи дио истраге спроведен или је требало да буде спроведен након ступања на снагу Европске конвенције, 14. децембра 1995. године.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-2371/18 од 8. априла 2020. године, став 61, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ број 27/20, дјелотворност истраге, ratione temporis надлежност Уставног суда, нема повреде члана II/3а) Устава Босне и Херцеговине ни члана 2 Европске конвенције

Уставни суд закључује да постоји кршење права на живот из члана II/3а) Устава Босне и Херцеговине и члана 2 Европске конвенције када су у околностима конкретног случаја јавне власти пропустиле да поступе у складу с неопходном марљивошћу и свеобухватношћу, како се то захтијева када се ради о кривичним предметима, односно када је приликом испитивања смрти апелантовог сина изостало ажурно и правовремено спровођење истраге. Имајући у виду конкретне околности из којих произлази да Окружно тужилаштво није поступало у складу с неопходном марљивошћу и свеобухватношћу, како се то захтијева када се ради о кривичним предметима у складу са чланом 2 Европске конвенције, односно да је приликом испитивања смрти апелантовог сина изостало ажурно и правовремено спровођење истраге у складу с позитивном обавезом из члана 2 Европске конвенције, Уставни суд је, према пракси Европског суда и Уставног суда, одлучио да апеланту за утврђену повреду права на живот одреди накнаду у износу од 5.000 КМ.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-3548/20 од 5. октобра 2021. године, ст. 51 и 54, дјелотворност истраге, позитивна обавеза

Не постоји повреда апелантових права из члана II/3а) и б) Устава Босне и Херцеговине, односно из члана 2 Европске конвенције у вези са чланом 1 Протокола број 6 уз Европску конвенцију и члана 3 Европске конвенције зато што није утврђено да би одбијање апелантовог захтјева за азил и налагање да добровољно напусти територију БиХ њега изложило реалном ризику да буде подвргнут прогону, мучењу, нехуманом или понижавајућем поступању или кажњавању, те озбиљној пријетњи животу или физичком интегритету будући да су суд и надлежни органи цијенили апелантове личне околности, општу ситуацију у Пакистану, те поступање полиције и других власти у односу на нападе и оптужбе којим је апелант раније био изложен.
Одлука о допустивости и меритуму број АП-2264/22 од 19. јануара 2023. године, став 44, фетва