Općenito

Ustavni sud smatra da ne postoji kršenje člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije jer u preduzetim radnjama u istrazi nije našao propust nadležnog tužilaštva da vodi i nadzire istragu u konkretnom slučaju, da otkrije počinioce i pripremi sudski postupak koji je u toku, kao i da apelantu pruži dovoljno informacija radi zaštite njegovih prava, koja su ispitana, te smatra da je provedena istraga bila potpuna i djelotvorna u smislu člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3950/16 od 15. februara 2017. godine, stav 95, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/17, krivični postupak, istraga, nema povrede člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine ni člana 2. Evropske konvencije

Ustavni sud smatra da ne postoji kršenje člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije jer u radnjama Tužilaštva nije našao propust prilikom donošenja naredbe o neprovođenju istrage, budući da je utvrđeno da je za krivično gonjenje prijavljenih lica nastupila relativna zastarjelost krivičnog gonjenja, koja podrazumijeva isključenje krivičnog gonjenja u odnosu na počinioce navedene u krivičnoj prijavi te da nije postojala obaveza ponovnog aktiviranja proceduralnog aspekta tog člana. Naime, analizom spisa predmeta utvrđeno je da period između smrti, kao događaja koji predstavlja okidač, i stupanja na snagu Evropske konvencije nije bio razumno kratak niti je veći dio istrage proveden ili je trebalo da bude proveden nakon stupanja na snagu Evropske konvencije, 14. decembra 1995. godine.
Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2371/18 od 8. aprila 2020. godine, stav 61, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 27/20, djelotvornost istrage, ratione temporis nadležnost Ustavnog suda, nema povrede člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine ni člana 2. Evropske konvencije

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje prava na život iz člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije kada su u okolnostima konkretnog slučaja javne vlasti propustile postupiti u skladu s neophodnom marljivošću i sveobuhvatnošću, kako se to zahtijeva kada se radi o krivičnim predmetima, odnosno kada je prilikom ispitivanja smrti apelantovog sina izostalo ažurno i pravovremeno provođenje istrage. Imajući u vidu konkretne okolnosti iz kojih proizlazi da Okružno tužilaštvo nije postupalo u skladu s neophodnom marljivošću i sveobuhvatnošću, kako se to zahtijeva kada se radi o krivičnim predmetima u skladu sa članom 2. Evropske konvencije, odnosno da je prilikom istraživanja smrti apelantovog sina izostalo ažurno i pravovremeno provođenje istrage u skladu s pozitivnom obavezom iz člana 2. Evropske konvencije, Ustavni sud, prema praksi Evropskog suda i Ustavnog suda, odlučio je apelantu za utvrđenu povredu prava na život odrediti naknadu u iznosu od 5.000 KM.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3548/20 od 5. oktobra 2021. godine, st. 51. i 54, djelotvornost istrage, pozitivna obaveza

Ne postoji povreda apelantovih prava iz člana II/3.a) i b) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno iz člana 2. Evropske konvencije, u vezi sa članom 1. Protokola broj 6 uz Evropsku konvenciju i člana 3. Evropske konvencije zato što nije utvrđeno da bi odbijanje apelantovog zahtjeva za azil i nalaganje da dobrovoljno napusti teritoriju BiH njega izložilo realnom riziku da bude podvrgnut progonu, mučenju, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju te ozbiljnoj prijetnji životu ili fizičkom integritetu, budući da su sud i nadležni organi cijenili apelantove lične okolnosti, opću situaciju u Pakistanu te postupanje policije i drugih vlasti u odnosu na napade i optužbe kojim je apelant ranije bio izložen.
Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2264/22 od 19. januara 2023. godine, stav 44, fetva

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.