Уопштено

Уставни суд закључује да не постоји повреда права на слободу мирног окупљања и слободу удруживања из члана II/3и) Устава Босне и Херцеговине и члана 11 Европске конвенције када оспореном одлуком редовног суда није повријеђен, нити доведен у питање нити један елеменат инхерентан праву заштићеном цитираним одредбама.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-2581/08 од 29. јуна 2011. године, став 53, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 104/11, штрајк, нема повреде члана 11 Европске конвенције

Уставни суд закључује да постоји повреда права на слободу окупљања из члана II/3и) Устава Босне и Херцеговине и члана 11 Европске конвенције када су јавне власти, у складу с позитивном обавезом која произлази из овог члана, пропустиле да предузму неопходне мјере ради обезбјеђења мирног окупљања организованог у складу са законом, а због чега је дошло до насиља између супротстављених страна, те када су пропустиле да обезбиједе јасан правни оквир како би превентивно дјеловале у његовом спречавању и одвраћању од чињења истих или сличних дјела.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1020/11 од 25. септембра 2014. године, став 129, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 101/14, слобода окупљања, повреда члана 11 Европске конвенције

Постоји повреда права на слободу окупљања из члана II/3и) Устава Босне и Херцеговине и члана 11 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у вези са чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине и чланом 14 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода када су јавне власти пропустиле да у складу са својим позитивним обавезама предузму неопходне мјере ради обезбјеђења мирног окупљања организованог у складу са законом, због чега је дошло до насиља према учесницима Фестивала, које је било мотивисано хомофобним предрасудама, те када су пропустиле да обезбиједе јасан правни оквир како би превентивно дјеловале у спречавању и одвраћању од чињења истих или сличних дјела.
Одлука о допустивости и меритуму број АП-4319/16 од 19. децембра 2018. године, став 114, позитивна обавеза, утврђена повреда члана II/3и) Устава Босне и Херцеговине и члана 11 Европске конвенције у вези са чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине и чланом 14 Европске конвенције

Привредна комора, с обзиром на њену правну природу и јавне функције, не може се посматрати као организација основана од приватних лица, односно као удружење у смислу члана 11 Европске конвенције.
Одлука о допустивости и меритуму број АП-4703/19 од 5. маја 2019. године, ст. 21 и 22, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 34/21, наводи апеланта везани за обавезно чланство и плаћање чланарине у Привредној комори одбачени као ratione materiae недопустиви