Однос с другим члановима

Нема кршења права на дјелотворан правни лијек из члана 13 Европске конвенције у вези са чланом 6 Европске конвенције када апеланти ничим нису ограничени у коришћењу законом прописаних правних лијекова, као и да законској регулативи у том правцу не недостаје потребан законски квалитет у односу на поштовање захтјева из наведених чланова, само зато што закон не прописује обавезно одржавање претреса пред другостепеним судом, нити већи број ванредних правних лијекова.
• Одлука о меритуму број АП-215/05 од 12. априла 2006. године, став 100, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 68/06

Нема повреде апелантовог права на дјелотворан правни лијек из члана 13 Европске конвенције у вези с правом на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију јер је Законом о сукобу интереса БиХ прописано право на жалбу као правни лијек који омогућава надлежном суду да врши судску контролу одлука ЦИКБиХ у вези с правилном примјеном Закона о сукобу интереса и да при томе доноси одлуке којим ће отклонити евентуалне повреде изборног права и одредити санкције због неизвршавања одлуке. Наведена овлашћења Суда БиХ су, према оцјени Уставног суда, довољна да задовоље захтјеве члана 13 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-3453/09 од 28. априла 2010. године, став 65, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 74/10

Уставни суд закључује да постоји повреда права на дјелотворан правни лијек из члана 13 Европске конвенције у вези с правом на слободу кретања из члана II/3м) Устава Босне и Херцеговине и члана 2 Протокола број 4 уз Европску конвенцију када је због пропуста редовног суда да по истеку два мјесеца испита да ли је примијењена мјера забране којом се ограничава апеланткињина слобода кретања и даље потребна, апеланткиња лишена могућности да у адверсарном поступку пред судом оспори изречене мјере, те у да недостатку одлуке искористи дјелотворан правни лијек прописан законом.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-715/17 од 22. марта 2017. године, став 39, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 32/17, мјере забране