Неовлашћени подносилац

Спор пред Уставним судом могу да покрену само овлашћени субјекти из члана VI/3а). Из текста поменутог члана произлази да Федерално министарство није овлашћени субјекат који може да покрене спор пред Уставним судом у складу са чланом VI/3а).
• Одлука о допустивости број У-66/02 од 30. јануара 2004. године, став 9, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 11/04

Из одредбе члана VI/3а) Устава Босне и Херцеговине произлази да удружење није субјекат који може да покрене спор за оцјену уставности закона пред Уставним судом.
• Одлука број У-67/02 од 27. јуна 2003. године, став 4, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 30/03;
• Одлука број У-69/02 од 25. јула 2003. године, став 5, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 39/03;
• Одлука број У-71/02 од 27. јуна 2003. године, став 4, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 25/03;
• Одлука број У-6/03 од 24. октобра 2003. године, став 9

Подносиоци захтјева не испуњавају услове у смислу члана VI/3а) Устава Босне и Херцеговине с обзиром на то да се након одустајања од захтјева за оцјену уставности (два члана) ради о девет чланова Представничког дома Парламентарне скупштине, дакле у смислу члана VI/3а) Устава Босне и Херцеговине не ради се о једној четвртини чланова/делегата било којег дома Парламентарне скупштине, конкретно Представничког дома који се састоји од 42 члана која имају право да покрену спор ове врсте пред Уставним судом. Слиједи да је захтјев подносилаца захтјева за оцјену уставности Закона о измјени Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 16/16) недопуштен у смислу члана 19 став (1) тачка ц) Правила Уставног суда јер га је поднијело неовлашћено лице.
• Одлука број У-20/18 од 10. јануара 2019. године, став 5