Измијењене правне околности

У чињеници да је, у међувремену, донесена Одлука Уставног суда број У-68/02 којом су проглашене неуставним наведене одредбе Закона о акцизама и порезу на промет Уставни суд налази измијењене правне околности у односу на правну ситуацију у вријеме подношења апелације. Имајући у виду наведену одлуку Уставног суда, те одредбе чл. 67 и 68 Пословника Уставног суда, апелант је имао могућност да се обрати органу управе као доносиоцу оспореног рјешења захтјевом да измијени свој акт који је донесен на основу процедуре из одредби закона које су проглашене неуставним, при чему је надлежни орган обавезан да понови поступак и усклади акт с одлуком Уставног суда.
• Одлука о допустивости број АП-376/04 од 12. априла 2005. године

Уставни суд закључује да су у међувремену измијењене правне околности с обзиром на то да је Кантонална комисија донијела рјешење којим је апеланту успостављен статус запосленика на чекању, које је апеланту уручено 17. јуна 2004. године, тако да се више не ради о истој правној ситуацији која је важила у вријеме подношења апелације када се апелант жалио да Кантонална комисија не доноси рјешење о његовој жалби.
• Одлука о допустивости број АП-411/04 од 18. маја 2005. године

У међувремену, од подношења апелације Комисија је донијела одлуку због чијег је недоношења апелант и поднио апелацију, па су на тај начин наступиле измијењене правне околности у односу на ситуацију у моменту подношења апелације.
• Одлука о допустивости број АП-946/05 од 9. маја 2006. године, став 5

Апеланткиња се обратила Уставном суду због недоношења одлуке Кантоналне комисије којом би се ријешио њен радноправни статус. С обзиром на то да је Кантонална комисија, у међувремену, донијела рјешење којим је наложено апеланткињином послодавцу да јој успостави радноправни статус у складу са чланом 143 Закона о раду, дошло је до измијењених правних околности због којих је беспредметно даљње разматрање апеланткињиних навода из апелације.
• Одлука о допустивости број АП-1186/05 од 9. маја 2006. године, став 6

Уставни суд је, имајући у виду чињеницу да је након подношења апелација дошло до измјене законских рјешења која регулишу питање укњижбе права својине над откупљеним становима из категорије такозваних национализованих и конфискованих станова, у наведеној одлуци закључио, указујући на обавијест Кантоналног суда од 8. јануара 2009. године, да је дошло до промјене у поступању надлежних редовних судова у погледу захтјева апеланата, и то на начин да ће редовни судови на мериторан начин одлучивати о њиховим захтјевима, те да су у конкретном случају наступиле измијењене правне околности због којих је беспредметно даљње разматрање навода из апелација.
• Одлука о допустивости број АП-3229/08 од 17. септембра 2009. године, укњижба права својине над откупљеним становима из категорије такозваних национализованих и конфискованих станова