Осуда након ослобађајуће пресуде у првој инстанци

Према члану 2 став 2 Протокола број 7 уз Европску конвенцију, као изузетак од општег правила да у кривичним стварима осуђени морају да имају право жалбе, предвиђена је могућност изрицања осуђујуће пресуде без права на жалбу осуђеног уколико је осуђујућу пресуду у првом степену донио највиши суд или на основу жалбе на ослобађајућу пресуду. Како се у конкретном случају ради управо о доношењу осуђујуће пресуде којом је на основу изјављене жалбе Тужилаштва БиХ укинута ранија ослобађајућа пресуда, те како се ради о Суду БиХ који је, с обзиром на стварну надлежност у конкретном случају, највиши суд у Босни и Херцеговини, Уставни суд закључује да апеланткињина немогућност подношења жалбе против такве пресуде у овом случају није противна принципу Европске конвенције, с обзиром на изузетак предвиђен чланом 2 став 2 Протокола број 7 уз Европску конвенцију.
Одлука о допустивости и меритуму број АП-2281/05 од 6. јула 2007. године, став 42, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 79/07

Немогућност изјављивања жалбе против пресуде апелационог вијећа Одјела I за ратне злочине Суда БиХ, којом је апелант проглашен кривим и у погледу навода из оптужбе за које је првостепеном пресудом био ослобођен, није повријеђено његово право на преиспитивање од стране вишег суда. Штавише, из члана 2 Протокола број 7 уз Европску конвенцију очигледно произлази да овакво ограничење, односно изузетак, прописује и сама Конвенција. У вези с тим, Уставни суд сматра да чињеница да Закон о кривичном поступку БиХ није прописивао могућност преиспитивања кривичне пресуде у „трећем степену" у вријеме када је донесена оспорена пресуда апелационог вијећа Одјела I за ратне злочине Суда БиХ не представља кршење апелантовог права гарантованог чланом 2 Протокола број 7 уз Европску конвенцију.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-519/07 од 30. јануара 2010. године, став 79, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 20/10;
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-3620/07 од 14. априла 2010. године, став 62, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 50/10, ратни злочин