Уопштено

Уставни суд закључује да није повријеђено право из члана 1 Протокола број 12 у вези с пасивним бирачким правом из члана 13.7 Изборног закона у вези са чланом 4.4 Изборног закона када је апеланту било омогућено да се, у складу са чланом 4.4 Изборног закона, пријави за учешће на изборима за начелника општине на којим је, у складу са чланом 13.7 Изборног закона, свим бирачима уписаним у Централни бирачки списак за основну изборну јединцу Сребреница без дискриминације и под једнаким условима било омогућено да у складу с Изборним законом бирају начелника.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-4144/16 од 10. новембра 2016. године, став 84, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 93/16, наводна дискриминација у остваривању права да се буде биран, нема повреде члана 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију

Није дошло до повреде забране дискриминације из члана 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију у погледу уживања права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад прописане Законом о здравственом осигурању, с обзиром на то да се апеланткиња која као адвокат самостално обавља професионалну дјелатност не налази у аналогној или релевантно сличној ситуацији као лице које је у радном односу код послодавца.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-97/21 од 18. октобра 2022. године, став 43, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ број 74/22