Уопштено

Није прекршен принцип ne bis in idem у случају када се раније пресуде у поступку супсидијарних тужилаца у својству осумњичених и оспорене осуђујуће пресуде против апеланта не односе на исто лице, па оспорене пресуде не могу имати карактер пресуђене ствари.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1828/06 од 30. маја 2008. године, став 33, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 99/08, кривични поступак, произвољност, ne bis in idem, нема повреде члана 4 Протокола број 7 уз Европску конвенцију

Постоји повреда права из члана 4 став 1 Протокола број 7 уз Европску конвенцију када природа дјела улази у оквир „кривичног поступка" у смислу наведеног члана, те када је такво дјело предмет прекршајног и кривичног поступка против истог лица и ако произлази из истих чињеница или чињеница које су битно исте, па одлука донијета у једном поступку, која је стекла својство res judicata и којом је утврђена одговорност и изречена казна, није била препрека да против истог тог лица и у другом поступку, који није окончан, такође буде донесена одлука.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-133/09 од 30. марта 2012. године, став 48, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 38/12, прекршајни поступак, прати праксу ЕСЉП у предмету Марести против Хрватске, повреда члана 4 Протокола број 7 уз Европску конвенцију

Уставни суд закључује да постоји повреда права из члана 4 став 1 Протокола број 7 уз Европску конвенцију када је редовни суд, супротно стандардима Европске конвенције, утврдио да природа дјела за које је апеланту изречена писмена опомена нема карактер кривичноправне санкције, већ се ради о управном поступку, и када је суд, доносећи пресуде, обухватио и период за исто дјело, односно исте радње које су биле обухваћене рјешењем Регулаторне агенције за комуникације које је стекло својство res iudicata.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-1775/18 од 8. априла 2020. године, став 28, поступак пред Регулаторном агенцијом за комуникације