Члан 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију

Јурчић против Хрватске (број 54711/15, 4. фебруар 2021. године)

Неоправдана, директна дискриминација на основу пола због одбијања накнаде у вези с радним односом трудници која је била подвргнута вантјелесној оплодњи непосредно прије заснивања радног односа • Финансијске обавезе наметнуте држави током трудноће жене не могу да оправдају разлику у третману на основу пола • Кршење члана 14 Европске конвенције у вези са чланом 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију

Детаљније


Сафаров против Азербејџана (број 885/12, 1. септембар 2022. године)

Пропуст домаћих судова да дају разлоге за одбијање тужбе за повреду ауторских права против приватне стране која је објавила дигиталну верзију књиге подносиоца представке на својој интернет страници без овлашћења или плаћања накнаде • Повреда члана 1 Протокола број 1 уз Конвенцију

Детаљније


Насков и остали против Републике Сјеверне Македоније (бр. 31620/15, 34859/15 и 14659/16, 12. децембар 2023. године)

Укидање proprio motu правоснажног налога за реституцију имовине због правне и чињеничне немогућности извршења налога која се огледа у томе да су трећа лица у међувремену изградила објекте на спорном земљишту • Кршење члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију

Детаљније


Capatîna против Румуније (број 911/16, 28. фебруар 2023. године)

Мирно уживање својине • Привремено одузимање имовине током кривичног поступка вођеног због оптужби за корупцију и одузимање имовинске користи стечене кривичним дјелом након осуде нису произвољни • У датим околностима нема питања несразмјерности у вези с износима који су заплијењени и одузети • Правична равнотежа између супротстављених интереса која није нарушена • Нема повреде члана 1 Протокола број 1

Детаљније