Члан 8 Европске конвенције

Бутуруга против Румуније (број 56867/15, 11. фебруар 2020. године)

Интернет (cyber) насиље као облик насиља у породици • Пропуст власти да приступе кривичној истрази из перспективе насиља у породици • Кршење чл. 3 и 8 Конвенције

Детаљније


Б. Т. против Русије (број 15284/19, 19. марта 2024. године)

Дискриминација на основу пола • Право на родитељско одсуство мушког полицијског особља условљено објективним недостатком мајчинске бриге за њихову дјецу • Нема разумног односа пропорционалности између легитимног циља одржавања оперативне ефикасности полиције и разлика у третману између мушког и женског особља • Недостатак разумног и објективног оправдања • Кршење члана 14 Конвенције у вези са чланом 8

Детаљније


Tena Arregui против Шпаније (број 42541/18, 11. јануар 2024. године)

Преписка • Приватни живот • Пресретање и откривање мејлова подносиоца представке те одбацивање његове кривичне пријаве у вези с тим, у контексту надзирања које је вршила политичка странка над једним од својих чланова • Нема кршења члана 8 Европске конвенције

Детаљније


Ismayilzade против Азербејџана (број 17780/18, 18. јануар 2024. године)

Приватни и породични живот • Одбијање регистрације имена које је подноситељица представке одабрала за своје новорођено дијете • Образложена пресуда • Нема кршења члана 8 Европске конвенције

Детаљније


Nafornita против Републике Молдавије (број 49066/12, 17. јануар 2024. године)

Дом • Пропуст домаћих судова да одвагају супротстављене интересе приликом доношења одлуке о деложацији подносилаца представке из државног стана након 11 година живота у њему • Кршење члана 8 Европске конвенције

Детаљније


Plechlo против Словачке (број 18593/19, 26. октобар 2023. године)

Члан 8 • Приватни живот • Преписка • Судски налог којим се одобрава прислушкивање телефонских разговора у којима је подносилац представке био случајни учесник, у контексту кривичне истраге која га се није директно тицала • Снимање, чување и задржавање пресретнутих материјала • Уплитање у права подносиоца захтјева није праћено адекватним и дјелотворним гаранцијама против злоупотребе

Детаљније


Н. Ф. и други против Русије (број 3537/15 и други, 12. септембар 2023. године)

Приватни живот • Обрада личних података у вези с обустављеним кривичним поступком и кривичним пресудама које су укинуте • Непостојање стварне могућности за спровођење анализе пропорционалности у погледу могућег приступа трећих страна • Кршење члана 8 Европске конвенције

Детаљније


Basu против Њемачке (број 215/19, 18. октобар 2022. године)

Недостатак независне ефикасне истраге тврдњи о расном профилисању приликом полицијске провјере идентитета у возу • Постигнут праг озбиљности да би провјера потпадала под дјелокруг члана 8 • Кршење члана 14 у вези са чланом 8

Детаљније