Član 6. Evropske konvencije – pravo na pravično suđenje

Član 6.
Pravo na pravično suđenje

1. Prilikom utvrđivanja njegovih građanskih prava i obaveza ili krivične optužbe protiv njega, svako ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom ustanovljenim zakonom. Presuda se izriče javno, ali se štampa i javnost mogu isključiti iz cijelog ili dijela suđenja u interesu morala, javnog reda ili nacionalne sigurnosti u demokratskom društvu, kada to zahtijevaju interesi maloljetnika ili zaštita privatnog života stranaka, ili u mjeri koja je, po mišljenju suda, strogo potrebna u posebnim okolnostima kada bi javnost mogla naškoditi interesima pravde.

2. Svako ko je optužen za krivično djelo smatra se nevinim sve dok se ne dokaže njegova krivica u skladu sa zakonom.

3. Svako ko je optužen za krivično djelo ima sljedeća minimalna prava:

a) da bez odgađanja, podrobno i na jeziku koji razumije bude obaviješten o prirodi i razlozima optužbe protiv njega;

b) da ima dovoljno vremena i mogućnosti za pripremanje svoje odbrane;

c) da se brani lično ili posredstvom branioca po vlastitom izboru ili da, ako nema dovoljno sredstava da plati pravnu pomoć, besplatno dobije branioca kada to zahtijevaju interesi pravde;

d) da ispituje svjedoke protiv sebe ili da se oni ispitaju, te da se osigura prisustvo i ispitivanje svjedoka u njegovu korist pod istim uvjetima koji važe za svjedoke koji svjedoče protiv njega;

e) da dobije besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu.

Sadržaj: Član 6. Evropske konvencije – pravo na pravično suđenje (općenito); Građanska prava i obaveze – utvrđivanje i spor; Krivična optužba – utvrđivanje; Izvršni postupak; Pristup sudu; Pravično suđenje – kontradiktornost postupka; Pravično suđenje – jednakost strana u postupku; Javnost postupka; Pravo na prisustvo suđenju; Pravo lica da se ne inkriminira; Pravo na javnu raspravu; Pravično suđenje – razuman rok; Odgovornost države za zastoje u radu pravosuđa; Pravično suđenje – nezavisan sud; Pravično suđenje – nepristrasan sud; Proizvoljnost u utvrđivanju činjenica i primjeni materijalnog zakona; Pravično suđenje – obrazložena presuda; Pravično suđenje – zakonom ustanovljen sud; Pravo na javnu raspravu; Pretpostavka nevinosti; Minimalna prava optuženog (Obavještenje o prirodi i vrsti optužbe; Obavještenje na jeziku koji razumije; Adekvatno vrijeme za pripremu odbrane; Adekvatni uvjeti za pripremu odbrane; Pravo da se brani sâm; Pravo da mu se postavi advokat; Pravo na ispitivanje svjedoka optužbe pod istim uvjetima; Pravo na prisustvo i saslušanje svjedoka odbrane pod istim uvjetima; Besplatna pomoć tumača)

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.