Član 14. Evropske konvencije – zabrana diskriminacije

Član 14.
Zabrana diskriminacije

Uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj konvenciji osigurava se bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost s nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status.

Sadržaj: Uporedive situacije; Objektivna i opravdana diskriminacija

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.