Pravo lica da se ne inkriminira

Iz cjelokupnog spisa i teksta prvostepene presude je vidljivo da sud nije isključivo zasnovao svoju presudu na iskazu prvooptuženog datom u istrazi, nego da je svestrano ispitao sve činjenice i dokaze u toku glavnog pretresa, i to kako one koje idu u prilog optuženima, tako i one koje ih terete. Stoga, nema povrede apelantovog prava na pravično suđenje.
• Odluka o meritumu broj AP-177/05 od 12. aprila 2006. godine, st. 28. i 29, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 49/06
 

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.