Evropska konvencija

EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA


izmijenjena protokolima br. 11 i 14
dopunjena protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12 i 13


Konvencija je izložena u tekstu koji je izmijenjen odredbama Protokola broj 14 (CETS broj 194) od dana njegovog stupanja na snagu 1. juna 2010. godine. Tekst Konvencije ranije je izmijenjen u skladu s odredbama Protokola broj 3 (ETS broj 45) koji je stupio na snagu 21. septembra 1970. godine, Protokola broj 5 (ETS broj 55) koji je stupio na snagu 20. decembra 1971. godine i Protokola broj 8 (ETS broj 118) koji je stupio na snagu 1. januara 1990. godine, te sadrži i tekst Protokola broj 2 (ETS broj 44) koji je, u skladu s članom 5. stav 3. istog Protokola, postao sastavni dio Konvencije od njezinog stupanja na snagu 21. septembra 1970. godine. Sve odredbe koje su bile izmijenjene ili dodate ovim protokolima zamijenjene su Protokolom broj 11 (ETS broj 155) danom njegovog stupanja na snagu 1. novembra 1998. godine. Od tog datuma ukinut je Protokol broj 9 (ETS broj 140) koji je stupio na snagu 1. oktobra 1994. godine, a Protokol broj 10 (ETS broj 146) je izgubio svoju svrhu.

Trenutni status potpisa i ratifikacija Konvencije i njezinih protokola, kao i potpuna lista deklaracija i rezervi su dostupni na www.conventions.coe.int.

Vjerodostojne su jedino francuska i engleska verzija Konvencije. Ovaj prijevod nije zvanični prijevod Konvencije.

Evropski sud za ljudska prava

Ispod možete preuzeti cijeli tekst Evropske konvencije.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.