Pregled prakse Evropskog suda

OOO Memo protiv Rusije (broj 2840/10, 15. mart 2022. godine)

Zaštita komercijalnog uspjeha i održivosti preduzeća legitiman je interes pravnih lica, ali to tumačenje nije primjenjivo na tijelo koje ima izvršna ovlaštenja i koje kao takvo nije uključeno u direktne ekonomske aktivnosti • Interesi organa izvršne vlasti s državnim ovlaštenjima za održavanje dobrog ugleda razlikuju se od ugleda fizičkog ili pravnog lica koje se takmiči na tržištu • Rizik od ometanja slobode medija zaštitom izvršnih organa od medijskih kritika • Lako prepoznatljivi pojedinačni članovi takvog tijela nisu izuzeti od pokretanja postupka u svoje ime • Povreda člana 10. Konvencije

Detaljnije


A. E. protiv Bugarske (broj 53891/20, 23. maj 2023. godine)

Propust države u adekvatnom procesuiranju nasilja u porodici • Nedovoljna zaštita podnositeljice predstavke – maloljetnice kao žrtve nasilja u porodici • Prikaz razvoja prakse Evropskog suda od prvobitnih parametara za analizu i utvrđenje povreda vezanih za nasilje u porodici na osnovu člana 8. Konvencije do nadogradnje praćene analizom člana 3. i u konačnici člana 14. • Povreda čl. 3. i 14. u vezi sa članom 3. Konvencije

Detaljnije


Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.