Član 10. Evropske konvencije

Zöldi protiv Mađarske (broj 49049/18, 4. april 2024. godine)

Odbijanje zahtjeva novinarke za pristup informacijama o identitetu korisnika grantova dviju fondacija koje je osnovala Narodna banka Mađarske • Značajan javni interes za pristup traženim podacima • Interes za zaštitu imena korisnika grantova nije takve prirode i stepena da opravdava primjenu člana 8. i uspostavljanje ravnoteže između njega i prava iz člana 10. • Nepostojanje zakonske odredbe koja dozvoljava otkrivanje identiteta primalaca granta • Nije postignuta pravična ravnoteža između suprotstavljenih interesa • Kršenje člana 10. Konvencije

Detaljnije


Hurbain protiv Belgije (broj 57292/16, 4. juli 2023. godine)

Urednik novina obavezan da u ime „prava na zaborav“ počinioca nezgode sa smrtnim ishodom anonimizira internetsku arhivu članka objavljenog prije dvadeset godina • Pojašnjenje obima „prava da budeš zaboravljen na mreži“, neautonomnog prava povezanog s pravom na poštovanje ugleda • Utvrđivanje kriterija i pravila za uspostavljanje ravnoteže između prava prema čl. 10. i 8. Konvencije • Anonimizacija nije nametnula pretjeran i nemoguć teret izdavaču, a predstavljala je najefikasnije sredstvo zaštite privatnosti dotičnog lica • Nema kršenja člana 10. Konvencije

Detaljnije


Rivadulla Duró protiv Španije (broj 27925/21, 12. oktobar 2023. godine)

Osuda zbog javnog veličanja ili pravdanja terorizma, uvrede i klevete protiv krune i državnih institucija • Navodi o kršenju čl. 9. i 10. Konvencije očigledno neosnovani

Detaljnije


Bild GmbH & Co. KG protiv Njemačke (broj 9602/18, 31. oktobar 2023. godine)

Zabrana medijskoj kući da objavljuje snimak policijske intervencije bez prikrivanja lica jednog od policajaca • Kršenje člana 10. Konvencije

Detaljnije


Sanchez protiv Francuske (broj 45581/15, 15. maj 2023. godine)

Političar kažnjen u krivičnom postupku jer sa svog javno dostupnog zida na društvenoj mreži Facebook koji je koristio u izbornoj kampanji nije izbrisao islamofobne komentare trećih strana, koje su također osuđene • Naglašen utjecaj govora mržnje koji uzrokuje veću štetu u izbornom periodu • Zajednička odgovornost svih učesnika • Nema kršenja člana 10. Evropske konvencije

Detaljnije


Manole protiv Republike Moldavije (broj 26360/19, 18. juli 2023. godine)

Visoko sudsko vijeće razriješilo sutkinju jer je novinaru ukratko iznijela razloge svog izdvojenog mišljenja nakon izricanja izreke odluke, a prije objavljivanja kompletne odluke i izdvojenog mišljenja • Vrlo teška sankcija • Propust domaćih vlasti da ispitaju proporcionalnosti u odnosu na sankciju • Povreda člana 10. Konvencije

Detaljnije


Halet protiv Luksemburga (broj 21884/18, 14. februar 2023. godine)

Krivična kazna zbog otkrivanja povjerljivih dokumenata poslodavca iz privatnog sektora u vezi s poreznom praksom multinacionalnih kompanija • Konsolidacija prethodne sudske prakse Evropskog suda o zaštiti zviždača i dodatno pojašnjenje kriterija utvrđenih u presudi Guja • Povreda člana 10. Konvencije

Detaljnije


Ekayev protiv Rusije (broj 29396/15, 10. januar 2023. godine)

Osuda novinara za članak u kojem sudiju naziva „sitnim tiraninom” • Vrijednosni sud • Povreda člana 10. Konvencije

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.