Član 8. Evropske konvencije

B. T. protiv Rusije (broj 15284/19, 19. mart 2024. godine)

Diskriminacija na osnovu spola • Pravo na roditeljsko odsustvo muškog policijskog osoblja uvjetovano objektivnim nedostatkom majčinske brige za njihovu djecu • Nema razumnog odnosa proporcionalnosti između legitimnog cilja održavanja operativne efikasnosti policije i razlika u tretmanu između muškog i ženskog osoblja • Nedostatak razumnog i objektivnog opravdanja • Kršenje člana 14. Konvencije u vezi sa članom 8.

Detaljnije


Tena Arregui protiv Španije (broj 42541/18, 11. januar 2024. godine)

Prepiska • Privatni život • Presretanje i otkrivanje mejlova podnosioca predstavke te odbacivanje njegove krivične prijave u vezi s tim, u kontekstu nadziranja koje je vršila politička stranka nad jednim od svojih članova • Nema kršenja člana 8. Evropske konvencije

Detaljnije


Ismayilzade protiv Azerbejdžana (broj 17780/18, 18. januar 2024. godine)

Privatni i porodični život • Odbijanje registracije imena koje je podnositeljica predstavke odabrala za svoje novorođeno dijete • Obrazložena presuda • Nema kršenja člana 8. Evropske konvencije

Detaljnije


Nafornita protiv Republike Moldavije (broj 49066/12, 17. januar 2024. godine)

Dom • Propust domaćih sudova da odvagaju suprotstavljene interese prilikom donošenja odluke o deložaciji podnosilaca predstavke iz državnog stana nakon 11 godina života u njemu • Kršenje člana 8. Evropske konvencije

Detaljnije


Plechlo protiv Slovačke (broj 18593/19, 26. oktobar 2023. godine)

Član 8. • Privatni život • Prepiska • Sudski nalog kojim se odobrava prisluškivanje telefonskih razgovora u kojima je podnosilac predstavke bio slučajni učesnik, u kontekstu krivične istrage koja ga se nije direktno ticala • Snimanje, čuvanje i zadržavanje presretnutih materijala • Uplitanje u prava podnosioca zahtjeva nije praćeno adekvatnim i djelotvornim garancijama protiv zloupotrebe

Detaljnije


N. F. i drugi protiv Rusije (broj 3537/15 i drugi, 12. septembar 2023. godine)

Privatni život • Obrada ličnih podataka u vezi s obustavljenim krivičnim postupkom i krivičnim presudama koje su ukinute • Nepostojanje stvarne mogućnosti za provođenje analize proporcionalnosti u pogledu mogućeg pristupa trećih strana • Kršenje člana 8. Evropske konvencije

Detaljnije


Basu protiv Njemačke (broj 215/19, 18. oktobar 2022. godine)

Nedostatak nezavisne efikasne istrage tvrdnji o rasnom profiliranju prilikom policijske provjere identiteta u vozu • Postignut prag ozbiljnosti da bi provjera potpadala pod djelokrug člana 8 • Kršenje člana 14. u vezi sa članom 8.

Detaljnije


F. O. protiv Hrvatske (broj 29555/13, 22. april 2021. godine)

Neadekvatan odgovor domaćih vlasti na nastavnikovo verbalno zlostavljanje učenika • Kršenje člana 8. Evropske konvencije

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.