Član 14. Evropske konvencije

B. T. protiv Rusije (broj 15284/19, 19. mart 2024. godine)

Diskriminacija na osnovu spola • Pravo na roditeljsko odsustvo muškog policijskog osoblja uvjetovano objektivnim nedostatkom majčinske brige za njihovu djecu • Nema razumnog odnosa proporcionalnosti između legitimnog cilja održavanja operativne efikasnosti policije i razlika u tretmanu između muškog i ženskog osoblja • Nedostatak razumnog i objektivnog opravdanja • Kršenje člana 14. Konvencije u vezi sa članom 8.

Detaljnije


Basu protiv Njemačke (broj 215/19, 18. oktobar 2022. godine)

Nedostatak nezavisne efikasne istrage tvrdnji o rasnom profiliranju prilikom policijske provjere identiteta u vozu • Postignut prag ozbiljnosti da bi provjera potpadala pod djelokrug člana 8 • Kršenje člana 14. u vezi sa članom 8.

Detaljnije


A. E. protiv Bugarske (broj 53891/20, 23. maj 2023. godine)

Propust države u adekvatnom procesuiranju nasilja u porodici • Nedovoljna zaštita podnositeljice predstavke – maloljetnice kao žrtve nasilja u porodici • Prikaz razvoja prakse Evropskog suda od prvobitnih parametara za analizu i utvrđenje povreda vezanih za nasilje u porodici na osnovu člana 8. Konvencije do nadogradnje praćene analizom člana 3. i u konačnici člana 14. • Povreda čl. 3. i 14. u vezi sa članom 3. Konvencije

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.