Pregled prakse Evropskog suda

Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) kao najznačajniji međunarodni ugovor iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda sastavni je dio unutrašnjeg pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, Evropska konvencija direktno je primjenjiva i ima supremaciju nad svim drugim zakonima.

Kada je riječ o tumačenju prava zaštićenih Evropskom konvencijom, Evropski sud za ljudska prava (Evropski sud) igra ključnu ulogu. Praksa Evropskog suda ima dalekosežan utjecaj na unapređenje ljudskih prava i pravne sigurnosti u Evropi.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine na svojoj internetskoj stranici objavljuje sve svoje odluke. Za skoro svaku od njih se može reći da predstavlja primjer kako Ustavni sud Bosne i Hercegovine, između ostalog, primjenjuje praksu i standarde utvrđene u praksi Evropskog suda. Na taj način internetska stranica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine pruža korisnicima značajan izvor prakse koja im može osigurati i visok nivo znanja o standardima Evropske konvencije. S ciljem jačanja vještina za razumijevanje i praktičnu primjenu tih standarda stručna služba Ustavnog suda Bosne i Hercegovine pripremila je analizu i prikaze određenog broja presuda/odluka Evropskog suda. Prikazi i analize presuda/odluka su razvrstani prema konvencijskim pravima. Sadrže uvodne informacije o tekstu i kratak sadržaj, a za određeni broj presuda i link na kojem je više informacija o praksi o određenoj temi. Radi se o tekstovima informativne prirode koji ne obavezuju Ustavni sud.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.