Član 3. Evropske konvencije

Buturuga protiv Rumunije (broj 56867/15, 11. februar 2020. godine)

Internetsko (cyber) nasilje kao oblik nasilja u porodici • Propust vlasti da pristupe krivičnoj istrazi iz perspektive nasilja u porodici • Kršenje čl. 3. i 8. Konvencije

Detaljnije


Vučković protiv Hrvatske (broj 15798/20, 12. decembar 2023. godine)

Preinačenje desetomjesečne zatvorske kazne izrečene za seksualno nasilje u rad za opće dobro • Ublažavanje kazne bez pažljivog razmatranja svih relevantnih razloga • Kontekst specifične društvene opasnosti od nasilja nad ženama i potreba da se protiv njega bori efikasnim i odvraćajućim mjerama • Propust države da u dovoljnoj mjeri ispuni procesnu obavezu da osigura da je seksualno nasilje kažnjeno na odgovarajući način • Kršenje čl. 3. i 8. Evropske konvencije

Detaljnije


A. E. protiv Bugarske (broj 53891/20, 23. maj 2023. godine)

Propust države u adekvatnom procesuiranju nasilja u porodici • Nedovoljna zaštita podnositeljice predstavke – maloljetnice kao žrtve nasilja u porodici • Prikaz razvoja prakse Evropskog suda od prvobitnih parametara za analizu i utvrđenje povreda vezanih za nasilje u porodici na osnovu člana 8. Konvencije do nadogradnje praćene analizom člana 3. i u konačnici člana 14. • Povreda čl. 3. i 14. u vezi sa članom 3. Konvencije

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.