Преглед праксе Европског суда

ООО Мемо против Русије (број 2840/10, 15. март 2022. године)

Заштита комерцијалног успјеха и одрживости предузећа легитиман је интерес правних лица, али то тумачење није примјењиво на тијело које има извршна овлашћења и које као такво није укључено у директне економске активности • Интереси органа извршне власти с државним овлашћењима за одржавање доброг угледа разликују се од угледа физичког или правног лица које се такмичи на тржишту • Ризик од ометања слободе медија заштитом извршних органа од медијских критика • Лако препознатљиви појединачни чланови таквог тијела нису изузети од покретања поступка у своје име • Повреда члана 10 Конвенције

Детаљније


A. Е. против Бугарске (број 53891/20, 23. мај 2023. године)

Пропуст државе у адекватном процесуирању насиља у породици • Недовољна заштита подноситељке представке – малољетнице као жртве насиља у породици • Приказ развоја праксе Европског суда од првобитних параметара за анализу и утврђење повреда везаних за насиље у породици на основу члана 8 Конвенције до надоградње праћене анализом члана 3 и у коначници члана 14 • Повреда чл. 3 и 14 у вези са чланом 3 Конвенције

Детаљније