Члан 14 Европске конвенције

Јурчић против Хрватске (број 54711/15, 4. фебруар 2021. године)

Неоправдана, директна дискриминација на основу пола због одбијања накнаде у вези с радним односом трудници која је била подвргнута вантјелесној оплодњи непосредно прије заснивања радног односа • Финансијске обавезе наметнуте држави током трудноће жене не могу да оправдају разлику у третману на основу пола • Кршење члана 14 Европске конвенције у вези са чланом 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију

Детаљније


Б. Т. против Русије (број 15284/19, 19. марта 2024. године)

Дискриминација на основу пола • Право на родитељско одсуство мушког полицијског особља условљено објективним недостатком мајчинске бриге за њихову дјецу • Нема разумног односа пропорционалности између легитимног циља одржавања оперативне ефикасности полиције и разлика у третману између мушког и женског особља • Недостатак разумног и објективног оправдања • Кршење члана 14 Конвенције у вези са чланом 8

Детаљније


Basu против Њемачке (број 215/19, 18. октобар 2022. године)

Недостатак независне ефикасне истраге тврдњи о расном профилисању приликом полицијске провјере идентитета у возу • Постигнут праг озбиљности да би провјера потпадала под дјелокруг члана 8 • Кршење члана 14 у вези са чланом 8

Детаљније


A. Е. против Бугарске (број 53891/20, 23. мај 2023. године)

Пропуст државе у адекватном процесуирању насиља у породици • Недовољна заштита подноситељке представке – малољетнице као жртве насиља у породици • Приказ развоја праксе Европског суда од првобитних параметара за анализу и утврђење повреда везаних за насиље у породици на основу члана 8 Конвенције до надоградње праћене анализом члана 3 и у коначници члана 14 • Повреда чл. 3 и 14 у вези са чланом 3 Конвенције

Детаљније